RIIGI TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID

Eesti Vabariigi haridusseadus  

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 

Põhikooli riiklik õppekava

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava

Laste liikluskasvatuse kord

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

2018/2019., 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaasta koolivaheajad

Tervisekaitsenõuded koolidele

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord

   
   
KOOLISISESED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Kooli tegevust reguleerivad dokumendid

Mäetaguse Põhikooli koolitusluba

Mäetaguse Põhikooli põhimäärus

Mäetaguse Põhikooli arengukava 2015 - 2019

Mäetaguse Põhikooli arengukava 2020 - 2024

Mäetaguse Põhikooli õppekava (alates 01.09.2016 - 31.08.2018)

* Mäetaguse Põhikooli õppekava (01.09.2018)

* Mäetaguse Põhikooli õppekava (30.08.2019)

* Mäetaguse Põhikooli õppekava (01.09.2020)

Mäetaguse Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus

Mäetaguse Põhikooli raamatukogu kasutamise eeskiri

Mäetaguse Põhikooli õpilaste ekskursioonide, matkade, õppekäikude jms läbiviimise kord

Alutaguse valla haridusasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Alutaguse Vallavalitsuse infoturbepoliitika

Alutaguse valla hankekord

   

Õpilaste tegevust reguleerivad dokumendid

Mäetaguse Põhikooli kodukord

Arenguvestluste läbiviimise kord

Mäetaguse Põhikooli õpilaste tunnustamise tingimused ja kord

Õpilaspileti kasutamise kord

Hariduslike erivajadustega õpilaste tugigrupi töökorraldus

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldus ja tugisüsteemide rakendamise kord

   

Töötajate tegevust reguleerivad dokumendid

Mäetaguse Põhikooli korrapidamise kord

Mäetaguse Põhikooli ainesektsiooni töökorraldus

Mäetaguse Põhikooli töötajatega arenguvestluse läbiviimise kord

Mäetaguse Põhikooli personali arendamine ja täiendkoolituse kord

Mäetaguse Põhikooli töötajate tunnustamise kord

* Mäetaguse Põhikooli isikuandmete töötlemise kord

   
Sisehindamine

Mäetaguse Põhikooli sisehindamise läbiviimise kord

Mäetaguse Põhikooli 2018/2019 õppeaasta töö kokkuvõte

Mäetaguse Põhikooli sisehindamise aruanne 2017/2018.õa

2018.aasta rahuloluküsitluse tagasiside Mäetaguse Põhikool

2019. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitluste tagasiside

Personali rahulolu-uuringu tulemuste võrdlus 2017-2019 aastal

Lastevanemate rahulolu-uuringu tulemuste võrdlus 2017-2019 aastal

Õpilaste rahulolu-uuringu tulemuste võrdlus 2017-2019 aastal

* Mäetaguse Põhikooli õpilaste rahuloluküsitluse tulemused 2020

* Innove Koolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused 2020