Meie koolist

Õppenõukogu


  1. Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
  2. Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.
  3. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

 

Õppenõukogu koosolekud 2018/2019.õa

Õppenõukogu koosolekud:

Kuupäev

Õppenõukogu nr 1

1.Õppenõukogu esimehe ja aseesimehe valimine.

2.Õppenõukogu sekretäri valimine.

23.oktoober 2018

Õppenõukogu nr 2

1.Kooli arengukava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.

11. jaanuar 2019

Õppenõukogu nr 3

1.Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

2. Täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine.

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

7.juuni 2019

Õppenõukogu nr 4

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine

2. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade

tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel

18. juuni 2019

Õppenõukogu nr 5

1.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

2.Üldtööplaani kinnitamine.

3. Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine.

4. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine.

30.august 2019

 

Õppenõukogu koosolekud 2017/2018.õa

  1. Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
  2. Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.
  3. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

Õppenõukogu koosolekud 2018/2019.õa

Õppenõukogu koosolekud 2017/2018.õa

Õppenõukogu koosolekud: Kuupäev
Õppenõukogu nr 1 1.Õppenõukogu esimehe ja aseesimehe valimine. 2.Õppenõukogu sekretäri valimine. 23.oktoober 2018
Õppenõukogu nr 2 1.Kooli arengukava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta. 11. jaanuar 2019
Õppenõukogu nr 3 1.Õpilaste järgmisse klassi üleviimine. 2. Täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine. 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ?Väga hea õppimise eest?. 7.juuni 2019
Õppenõukogu nr 4 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine 2. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine 3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ?Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines? ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel 18. juuni 2019
Õppenõukogu nr 5 1.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. 2.Üldtööplaani kinnitamine. 3. Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine. 4. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine. 30.august 2019