Koolielu

Mäetaguse Põhikooli 2020/2021.õa üldtööplaan 


Mäetaguse Põhikooli 2020/21 üldtööplaan

Kinnitatud õppenõukogu  31.august 2020 koosoleku protokolliga nr 5 otsus nr 13

 

I Üldtööplaan on koostatud lähtudes:

1.kooli arengukavast

2.õppekavast

3.õppeaasta üldeesmärkidest

4.eelmise aasta töö kokkuvõttest

II Õppeaasta üldeesmärgid:

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine

 • Väärtuspõhise õppekasvatustöö arendamine.
 • Liikumisaktiivsuse ja –võimaluste suurendamine: Liikuma Kutsuva Kooli  tegevuskava rakendamine.

Personalijuhtimine

 • Koolituskogemuste vahetamine ja jagamine.
 • Kogemustunde süsteemi ehk õpetajalt õpetajale arendamine.
 • Mentorlussüsteemi  alustavatele õpetajatele  käivitamine

Ressursside juhtimine

 • Kooli eelarve koostamine.

Koostöö huvigruppidega

 • Koostöö kõikide kooliastmete õpilaste ja õpetajate vahel kooli põhiväärtuste, traditsioonide ja koolikultuuri hoidmisel.
 • Aktiivne koostöö erinevate osapoolte vahel õppe ning kasvatustöö edendamiseks.

Õppe- ja  kasvatusprotsess

 • Õppekava arendamine lähtuvalt muutunud õpikäsitusest.
 • Õppijat toetava tagasiside  kasutamine kõikides klassides ja kooliastmetes.
 • Õpilaste digipädevuse arendamine ainetundide kaudu.
 • Ainetevahelise lõimingu  ja projektiõppe meetodite rakendamine õppes.
 • Õpilaste hariduslike erivajaduste toetamine lähtuvalt iga konkreetse

õpilase ja lapse konkreetsetest vajadustest.

.

III Eelmise aasta töö kokkuvõte on lisatud üldtööplaanile (lisa 1)

 

IV Kooli õppeaasta tegevuskava

1.Tegevusvaldkond: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

1.1.Kool on hea ja väärtuspõhine (tuleneb arengukavast punktist 5.1)

1

Ülesanne

Tegevused

Vastutaja(d)

Tähtaeg

1.Õppeaasta üldtööplaan ja kooli

arengukava on omavahel seotud.

Üldtööplaan   seotud arengukavaga.  Õppenõukogu poolt heaks kiidetud, toimub arengukava prioriteetide ellu

rakendamine.

V.Sibrik

31.08.2021

2. Kooli dokumentatsiooni

uuendamine.

1.1.Kooli kodukorra täiendamine

1.2. Õpilasesinduse/hoolekogu/õppenõukogu koosolekud: kodukorra uuendamine

1.2. Kooli kodukorra muudatuste kinnitamine.

V.Sibrik

1.10.2020

3. Kooli  algusega seotud dokumentide kinnitamine

3.1. päevakava ja 1.trimestri tunniplaan;

3.2.õpilaste  õpiabi saavate õpilaste nimekirjad;

3.3. pikapäevarühmade nimekirjad;

3.4. ainesektsioonide,  töögruppide, kriisikomisjoni  koosseis;

3.5. õpetajate vastuvõtu- ja konsultatsiooniajad;

3.6. korrapidamise graafik

3.7. sisekontrolli plaani kinnitamine

V.Sibrik

 

 

 

 

1.09.2020

4. EHIS-e andmete kinnitamine

4.1.EHIS õpilaste andmete õigsuse  kontroll/ muutmine/täiustamine;

342. EHIS õpetajate andmete õigsuse kontroll/ muutmine/täiustamine

M.Jaks

 

 

J.Soitu

4.09.2020

5. Töölepingute sõlmimine/uuendamine

5.1. Töölepingute lisade vormistamine

V.Sibrik

7.09.2020

Sisehindamine

 

 

 

6.Sisehindamiskorra

uuendamine

6.1. Sisehindamiskord on uuendatud ja kooskõlastatud huvigruppidega.

V.Sibrik

31.08.2021

7. Sisekontrolli läbiviimine

 

 

7.1. õpetajate ainekaardid

7.2. klassijuhatajate tööplaanid

7.3. IÕK vastavus nõuetele

J.Soitu

V.Sibrik

M.Kiiver

10.09.2020

7.4.Stuudiumi täitmise seire.

J.Soitu

Kord kuus

7.5.Digipädevuste arendamine ainetunnis.

J.Soitu

5.05.2021

7.6.Ringitöö  korraldamine.

K.Saks

Kord kuus

7.6.Pikapäevarühma töö korraldamine.

J.Soitu

Kord trimestris

7.7. Õpilaste võimetekohase õppe: edasijõudmise seire.

J.Soitu

Kord trimestris

8. Väärtuskasvatuse edendamine

8.1. Hea kooli mudelile toetuv analüüs.

 8.2. Eneseanalüüsi esitamine TÜ eetikakeskusesse.

8.3. Tunnustusprogrammis osalemine („Hea kooli edendaja “)

V.Sibrik

(kaasatud arengukava töögrupp)

20.10.2020

8.4.Põhiväärtused on leidnud  oma koha nii  õppetöö korraldamisel kui ka ürituste ja projektide läbiviimisel.

V.Sibrik

31.08.2021

8.5.VEPA metoodika rakendamine õppeprotsessis.

J.Soitu

31.08.2021

8.6. .Rahulolu- uuringud Kas kooli moto tänapäevases hariduselus sisuliselt sobiv ja endiselt aktuaalne.

K.Raidma

Aprill 2021

9. Liikuma Kutsuva Kooli  tegevuskava rakendamine.

9.1. Õpetajate koolitamine (LKK baaskoolitus)

9.2. .Muudame tunnid liikuvamaks.

9.3. Kogemusseminaride korraldamine Alutaguse valla koolidele.

V.Sibrik

12.10.2020

17.11.2020

 

 

15.06.2021

 

 

 

10. Õppenõukogu koosolekute plaan

 

Õppenõukogu nr1

1.Õppenõukogu esimehe ja aseesimehe valimine.

2.Õppenõukogu sekretäri valimine.

3. Uuendatud kooli kodukord. Arvamuse andmine.

V.Sibrik

29.09.2020

 

Õppenõukogu nr 2

1. Õppenõukogu otsuste täitmisest.

2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine,

3. täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine; 

4. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

V.Sibrik

9.06.2021

 

Õppenõukogu nr3

1. Õppenõukogu otsuste täitmisest.

2. Põhikooli lõpetamise otsustamine.

3. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade

tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

V.Sibrik

16.06.2021

 

Õppenõukogu nr4

1. Õppenõukogu otsuste täitmisest

2.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

 

3.Üldtööplaani kinnitamine.

 

4. Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine.

 

5. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine

V.Sibrik

31.08.2021

 

 

2.Tegevusvaldkond: PERSONALIJUHTIMINE

Eesmärk: Koolis töötab kvalifitseeritud ja motiveeritud personal (tuleneb arengukavast punktist 5.1)

Õppeaasta eesmärgid:

• Õpetajate professionaalse arengu ja koostöö toetamine.

•Õpetajate  digipädevuste arendamine.

•Koolituskogemuste vahetamine ja jagamine

•Kogemustunde süsteemi ehk õpetajalt õpetajale arendamine.

•Mentorlussüsteemi  alustavatele õpetajatele  käivitamine

Ülesanne

Tegevused

Vastutaja(d)

Tähtaeg

2.1.Koolitusplaan

2.1. 1.Koolitusplaani koostamine.

2.1.2. Koolitusplaani kinnitamine.

2.1.3. Tagasiside analüüs.

V.Sibrik

10.09.2020

2.2. Tundide külastused, edasiviiva tagasiside andmine õpetajatele

Tundide külastused, edasiviiva tagasiside andmine õpetajatele

J.Soitu

1.06.2021

2.3.Õpetajalt õpetajale: kolleegide tunnikülastused

Vähemalt 3 tundi õppeaasta jooksul.

J.Soitu

1.06.2021

2.4.Personali ühistegevus

2.4.1.Kooli töötajatega Õpetajate päeva tähistamine

V.Sibrik

2.10.2020

2.4.2.Õpetajate loomepäev. Teraapilised töötoad õpetajatele.

V.Aidma

21.10.2020

2.4.3.Kooli töötajatele jõulupidu

V.Sibrik

 

2.4.4.Väljasõiduseminar

V.Sibrik

juuni 2021

2.5.Rahuloluküsitlus

2.5.1.Personali  rahuloluküsitluse läbiviimine.

K.Raidma

28.04.2021

2.5.2.Personali rahuloluküsitluse analüüs ja tagasisidestamine.

V.Sibrik

31.08.2021

2.6.Personali vajaduse hindamine, planeerimine ja värbamine

2.6.1.Arenguvestluste  läbiviimine:

Arenguvestluste ajakava koostamine.

Individuaalsete arenguvestluste läbiviimine.

2.6.2. Arenguvestluste kokkuvõte koostamine.

J.Soitu

M.Saatman

15.05.2021

2.6.3.Personali värbamine.

V.Sibrik

Juuni 2021

 

 

3.Tegevusvaldkond: ÕPPE-KASVATUSPROTSESS

Eesmärk: Koolis on kõigile õpilastele loodud võrdväärsed võimalused ja tingimused

kvaliteetse ning võimetekohase hariduse omandamiseks (tuleneb arengukavast punktist 5.3)

 • Kool rakendab õppijakesksuse põhimõtet ja lähtub õppe kavandamisel õppijate individuaalsusest.
 • Koolis on tagatud huvitav, mitmekesine ja korraldatud koolielu.
 • Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused(tuleneb kooli õppekavast punktist 4.1, 4.3, 4.8, 4.9,).
 • Liikluskasvatus ja ohutus (tuleneb kooli õppekavast punktist 5).

Õppeaasta eesmärgid:

•Õppekava arendamine lähtuvalt muutunud õpikäsitusest.

•Õppijat toetava tagasiside  kasutamine kõikides klassides ja kooliastmetes.

•Õpilaste digipädevuse arendamine ainetundide kaudu.

•Ainetevahelise lõimingu  ja projektiõppe meetodite rakendamine õppes.

•Õpilaste hariduslike erivajaduste toetamine lähtuvalt iga konkreetse õpilase ja lapse konkreetsetest vajadustest.

.

Ülesanne

Tegevused

Vastutaja(d)

Tähtaeg

3.1.Loovtööde kaitsmine

3.1.1.Loovtööde teemade  kinnitamine,

3.1.2.Loovtööde kaitsmine

J.Soitu

 

28.04.2021

3.2.Kooli huviringide tegevuse korraldamine

3.2.1. huviringide töö organiseerimine,

3.2.2. graafiku koostamine,

3.2.3. informatsiooni edastamine huvitegevuse võimalustest kooli ja valla tasandil.

K.Saks

4.09.2020

3.3. VEPA metoodika rakendamine õppeprotsessis

3.3.1.Õpetajate koolitus.

3.3.2. Mentorite tundide külastus.

3.3.3. Ümarlaud.

3.3.4. Metoodika rakendamise tulemuste analüüs.

J.Soitu

1.06.2021

 

 

3.4.HEV õpilaste arengu toetamine

 • HEV laste nimekirja koostamine, lastevanemate kirjalik nõusolek ja kinnitamine, ÕIJK avamine;
 • Lastevanemate kirjaliku nõusoleku koostamine/muutmine/ajakohastamine eripedagoogilise, psühholoogilise, logopeedilise ja sotsiaalpedagoogilise töö jaoks.

M.Kiiver

5.09.2020

 • Hariduslike erivajadustega õpilaste õpiabi kohene korraldamine: 1.klassi tunde külastamine

M.Kiiver

20.10.2020

HEV tugigrupi tegevus

HEV õpilastele rakendatud meetmete tulemuslikkuse hindamine, edasised tegevused, vajadusel meetmete vahetamine.

M.Kiiver

2 korda aastas: jaanuar, juuni

 

Ümarlaud: HEV õpilastega tehtava töö seire

 

M.Kiiver

Kord trimestris

3.5.Turvaline õppekeskkond

 

Tulekahju korral tegutsemise plaani tutvustamine ja instrueerimine.

Äkkrünnak.

Klassijuhatajad

2.09.2020

 

 

3.6.Liikluskasvatus, turvalisus ja ohutus

Evakuatsiooni õppus.

M.Saatman

 

Projektipäev: ohutu koolitee

K.Saks

7.09.2020

Projektipäev: Ohutus ja tervis.

Enda nähtavaks tegemine. (Aseri libedaraja külastus)

Tervisepäev:  kätepesu

K.Saks

15.10.2020

KEAT: tule- ja veeohutus;

              esmaabi andmine;

              keskkonnakaitse

K.Saks

 

16.03.2021

Projektipäev: ohutu liiklemine jalgrattaga; turvalisus vees.

K.Saks

3.06.2021

3.7.Tasemetööd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.Eksamid

 

 

 

Loodusõpetus (4.klass)

G.Habakukk

23.–24. september 2020. a

Matemaatika (4.klass)

G.Habakukk

1. oktoober 2020. a.

Loodusõpetus (7.klass)

A.Soitu

21.–22. september 2020. a;

Matemaatika (7.klass)

A.Salmistu

28.–29. september 2020. a.

Emakeel

J.Soitu

28.05.2021

Matemaatika

J.Soitu

3.06.2021

Valikeksam

J.Soitu

9.-11.06.2021

 

 

 

3.9. Õppetöö mitmekesisamine

 

 

 

Teadmistepäeva aktus

K.Saks

1.09.2020

Euroopa keelte päev

K.Saks

29.09.2020

Tere, Sügis 1.-4.kl

G.Habakukk

23.09.2020

Teadlaste öö Jõhvi Gümnaasiumis 8.klass

A.Salmistu

25.09.2020

Rahvusvaheline muusikapäev. Koolikontsert "Õudusest armastuseni"

A.Kaljusaar

1.10.2020

Õpetajate päeva tähistamine

V.Sibrik

5.10.2020

Leivapäev 1.-4.kl

G.Habakukk

 

Tähetornikülastus 3.-4.kl

S.Pahk

 

Digipäevad

J.Soitu

Kord trimestris

Mardipäev. 1.-4.kl Iisaku muuseum

G.Habakukk

10.11.2020

Töövarjupäevad

C. Alliksoo

25.11.2020

Matamängude päev (1.-9.klass)

A.Salmistu

november

Virumaa matemaatikavõistlus

A.Salmistu

 

Advendi tähistamine

G.Habakukk

7.,14.,21.12

Jõululaat/jõulukohvik

K.Saks

16.12.2020

Alutaguse Hoolekeskuse kontsert

A.Kaljusaar

11.12.2020

Jõulupidu 1.-3., 4.-6., 7.-9. klassid

K.Saks

17.,18..ja 21.12

Vene keele nädal

G.Jeltsova

25.-29.01.2021

Ülemaailmne kallistamise päev (1.-9.kl)

K.Saks

21.01.2021

Ülemaailmne lumememme päev (1.-9.kl)

K.Saks

18.01.2021

1.kl aabitsapidu

T.Peenema

20.01.2021

Reaalainete nädal

A.Salmistu

1.-5.02.2020

Euroopa 112 päev

K.Saks

11.02.2021

Sõbrapäeva tähistamine

K.Saks

12.02.2021

Teeme ise muusikat

Jõhvi Kontserdimajas on avatud õpitoad, kus saab tutvuda eri stiilide muusikaga ja ise musitseerimisel kaasa lüüa.

A.Kaljusaar

17.02.2021

Emakeelenädal

 • Koolisisene etluskonkurss;
 • Kirjaniku külastus;
 • Teatrietenduse külastamine

                                     (1.-9.klass)

K.Kert

8.-12.03.21

Naljapäev

K.Saks

1.04.2021

Inglise keele nädal

K.Palloson

12.-16.04. 2021

Euroopa päev

K.Saks

7.04.2021

Perepäev (1.-9.kl)

K.Saks

14.05.2021

Seebikarbiralli

S.Ammas

04.05.2021

Tänupäev

V.Sibrik

11.06.2021

Projektitöö

 

.

 

 

 

Peipsi kalastiku säilimine.

Koostöös Lohusuu Noortekeskusega.

K.Saks

17.-20.08.2020

Minu Riik (9.klass)

K.Peet

18.09.2020

Koolidevaheline projekt 90’date muusika ja playback

 (koostöös Sillamäe Vanalinna Kool)

K.Saks

22.-28.10.2020

Reaalainete projektipäev:  Talvised olud liikluses 1.-9.kl.

H.Aia

16.11.2020

Noortekonverents: Lahe koolipäev

K.Saks

18.11.2020

Tere, Kevad

H.Aia

22.03.2021

KIK projektipäev

1.-5.kl Kurtnajärvestik

6.-9.kl Poruniõpperajal

 

H.Aia

 

10.-11.05.2021

 

Rahvusvaheline projekt „NO WASTE BUT HASTE FOR A GOOD FATE“

K.Palloson

01.09.2020 -31.08.2022

 

 

4.Tegevusvaldkond: KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Eesmärk: Koostöö huvigruppidega aitab kaasa koolipere igakülgsele arengule ja

tegevustele (tuleneb arengukavast punktist 5.4)

 • Koolis on toimiv süsteem, mis tagab tiheda koostöö huvigruppide vahel.
 • Kool teeb koostööd teiste koolide ja asutustega, et jagada oma kogemusi.
 • Kool teeb koostööd valla haridusasutuste ja huvitegevust pakkuvate organisatsioonidega.

Õppeaasta eesmärgid:

•Koostöö kõikide kooliastmete õpilaste ja õpetajate vahel kooli põhiväärtuste, traditsioonide ja koolikultuuri hoidmisel.

•Aktiivne koostöö erinevate osapoolte vahel õppe ning kasvatustöö edendamiseks.

Ülesanne

Tegevused

Vastutaja(d)

Tähtaeg

Kool teeb koostööd teiste koolide ja asutustega, et jagada oma kogemusi.

Alutaguse valla koolide õpikoda.

V.Sibrik

 

 

21.04.2021

 

 

Sportlik lõõgastuspäev, Alutaguse valla koolidele

 

 

K.Peet

15.06.2021

Koolilt koolile

Pärnu Raeküla Kooli külastus

V.Sibrik

22.10.2020

Kool teeb koostööd valla haridusasutuste ja huvitegevust pakkuvate organisatsioonidega

Valla kultuuri-, noorte- ja haridusasutustega

koostööplaanide kooskõlastamine.

K.Saks

 

 

 

 

 

 

10.09.2020

1 Ida-Viru üldhariduskoolide IV teatripäev (Illuka kool)

 

 

K.Saks

 

14.10.2020

 

Mardipäev. 1.-4.kl Iisaku muuseumis

G.Habakukk

 

 

 

 

 

 

 

Koostöö lastevanematega

1.Lastevanemate koosolek: õppeprotsessi korraldus 2020/2021.õa

V.Sibrik

27.08.2020

2.Lastevanemate koosolek:

• Hoolekogu aruanne.

 • 2019/2020.õa rahulolu-uuringu tulemused.
 • Kooli arengukava rakendamisest.

 

V.Sibrik

29.10.2020

3.Pereõhtu

K.Saks

12.11.2020

4. Pereõhtu

K.Saks

 

6. Töövarjupäev

C.Alliksoo

25.11.2020

7. Jõululaat

K.Saks

16.12.2020

8. Klassijuhatajate arenguvestlused õpilaste ja nende vanematega

Klassijuhatajad

01.05.2021

9.Rahulolu- uuring

K.Raidma

Aprill 2021

 

 

 

 

Koostöö hoolekoguga

 • Arvamuse avaldamine õppekava muutmise eelnõu kohta.
 • Arvamuse avaldamine kooli kodukorra muutmise eelnõu kohta.
 • Kooli hoolekogu tööst 2019/20. õppeaastal.
 • Kooli eelarve arutlemine.
 • Töötajate värbamine.

 

Hoolekogu esimees

 

 

Koostöö õpilasesindusega

Uue õpilasesinduse moodustamine.

K.Saks

3.09.2020

Õpilasesinduse koosolekute  korraldamine:

•Arvamuse avaldamine õppekava muutmise eelnõu kohta.

•Arvamuse avaldamine kooli kodukorra muutmise eelnõu kohta.

 • Liikuma Kutsuva Kooli tegevuskava rakendamine.

K.Saks

Kord kuus

Koostöö lasteaiaga „Tõruke“

 

 

 

Kadripäev 1.klass  Mäetaguse lasteaias.

T.Peenema

26.11.2020

Rahvusvaheline muusika päev

A.Kaljusaar

1.10.2020

Eelkooli avamine

V.Sibrik

20.01.2021

Ümarlaud: koolieelikute erivajadustest.

J.Soitu

20.04.2021

Eelkooli laste lastevanemate infopäev

V.Sibrik

27.04.2021

Eelkooli lõpetamine

V.Sibrik

27.04.2021

Koostöö erinevate organisatsiooniga

 

 

Koostöö „Noored kooli“ organisatsiooniga: mentorlus

V.Sibrik

31.08.2021

Koostöö Liikuma Kutsuva Kooliga: koolitustel osalemine

V.Sibrik

31.08.2021

Koostöö TAI: VEPA programmi rakendamine

J.Soitu

31.08.2021

Koostöö Tartu Ülikooli eetikakeskusega:

 • kriitiline sõber
 • kooli eneseanalüüs

V.Sibrik

31.12.2020

Alutaguse päästekomando

 

 

Koolitus:

Tulekahju korral tegutsemine.

J.Vool

24.08.2020

Evakuatsiooniõppuse läbiviimine.

J.Vool

September 2020

Projektipäev: Ohutus ja turvalisus.

K.Saks

Juuni 2021

 

 

 

 

 

Õpetajate koostöö

Ainesektsioonide koosolekud:

 • ürituste korraldamine;
 • kooli eelarve koostamine;
 • lõimingu planeerimine;
 • digipäevade korraldamine;
 • projektipäevade korraldamine.

Ainesektsioonide juhid

Kord trimestris

Üldtööplaani rakendamise analüüs.

Ainesektsioonide juhid

15.06.2021

Üldtööplaani koostamine: ainesektsiooni õppeaasta tööplaani koostamine.

Ainesektsioonide juhid

15.06.2021

Õpetajate ümarlauad

J.Soitu

Kord kuus

Info edastamine: oluliste teadete edastamine ja kiireloomuliste probleemide arutelu.

V.Sibrik

Kord nädalas

 

5. Tegevusvaldkond: RESSURSSIDE JUHTIMINE

Eesmärk: Nüüdisaegne, õppijakeskne ja personaalsetest vajadustest lähtuv õpikeskkond (tuleneb arengukavast punktist 5.5)

Ülesanne

Tegevused

Vastutaja(d)

Tähtaeg

5.1. Kooli eelarve täitmine ja seire.

5.1.1. eelarve täitmise analüüs.

M.Saatman

Iga kuu 5.kuupäev

5.2. Uue eelarveaasta koostamine

5.2.1. prioriteetide kavandamine;

5.2. 2.taotluste esitamine 2021. aasta eelarveprojekti juurde;

5.2.3. 2021. aasta eelarve projekti esitamine Alutaguse Vallavalitsusele;

5.2.4. eelarve kooskõlastamine Alutaguse  Vallavalitsusega

Ainesektsioonide juhendajad

10.10.2020

5.3. Õppevahendite ja –inventari tellimine

5.3.1. Õppekirjanduse  tellimine.

K.Saks

1.12.2020

5.3.2.inventari tellimine

M.Saatman

1.12.2020

5.3.3.vajaduse järgi IKT vahendite uuendamine

K.Raidma

1.12.2020

5.4. Sisekontroll

Kooli turvalisuse hindamine ja

tegevuste planeerimine.

M.Saatman

1.09.2020

Olemasolevate ressursside kasutamise analüüs.

M.Saatman

10.12.2020

 

6.  Tervisekäitumise arendamine, õpikeskkonna ja õpilase tervise edendamine (tuleneb arengukavast punktist 5.6)

 • Eesmärk: Õpilaste tervisekäitumise kujundamine ja teadlikkuse suurendamine.
 • Liikuma Kutsuva Kooli tegevuskava rakendamine

Ülesanne

Tegevused

Vastutaja(d)

Tähtaeg

 

 

 

 

6.1.Õpilaste tervisekäitumise kujundamine

6.1.1.Reipalt koolipinki (1.-4.kl Kauksi, Peipsi)

5.-9.kl discgolf juhendajatega

Klassiõpetajad

 

T.Valdre

4.09.2020

6.1.2. Spordinädal 2020

T.Valdre/ K.Peet

21.-25.09.2020

6.1.3. Lõbusad stardid (1.-6.kl)

K.Peet

17.12.2020

6.1.4. Liikluspäev, liikumakutsuvpäev (1.-4.kl)

S.Pahk

16.01.2021

6.1.5. Sportlik sõbrapäev ja sõberkaru

H.Habakukk

 

6.1.6. Vastlapäev, uisutama (1.-9.kl)

K.Saks

 

6.1.7. Jürijooks (1.-9.klass)

T.Valdre

15.04.2021

6.1.8. Spordipäev

K.Peet

8.-9.06.2021

6.2. Liikuma Kutsuva Kooli tegevuskava rakendamine

6.2.1. 1. Liikuma Kutsuva Kooli meeskond kohtub, et kavandada ja korraldada Liikuma Kutsuva Kooli tegevusi.

6.2.2. Õpilased on kaasatud liikumist toetavate muudatuste kavandamisesse

6.2.3. Tantsuvahetunde läbiviimine.

 

6.2.4. Rahvusvaheline tantsupäev

J.Soitu

 

 

 

 

T.Valdre/K.Peet

 

 

K.Saks

 

 

K.Peet

kord trimestri jooksul

 

 

 

 

 

 

Kaks korda nädalas

 

29.04.2021

 

6.3.  Koolitustel, seminaridel osalemine

6.3.1. Õpetajad, kes ei ole veel osalenud LKK baaskoolitusel, suunatakse koolitustele.

V.Sibrik

September-oktoober 2020

6.4. Kepikõnnikoolitus

 

K.Saks

15.06.2021

6.5. Tulemuste monitoorimine: tagasiside küsimine õpilastelt ja õpetajatelt.

Rahulolu-uuring

V.Sibrik

Aprill 2021

 

Mäetaguse Põhikooli 2020/21 üldtööplaan

Kinnitatud õppenõukogu  31.august 2020 koosoleku protokolliga nr 5 otsus nr 13

 

I Üldtööplaan on koostatud lähtudes:

1.kooli arengukavast

2.õppekavast

3.õppeaasta üldeesmärkidest

4.eelmise aasta töö kokkuvõttest

II Õppeaasta üldeesmärgid:

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine

 • Väärtuspõhise õppekasvatustöö arendamine.
 • Liikumisaktiivsuse ja –võimaluste suurendamine: Liikuma Kutsuva Kooli  tegevuskava rakendamine.

Personalijuhtimine

 • Koolituskogemuste vahetamine ja jagamine.
 • Kogemustunde süsteemi ehk õpetajalt õpetajale arendamine.
 • Mentorlussüsteemi  alustavatele õpetajatele  käivitamine

Ressursside juhtimine

 • Kooli eelarve koostamine.

Koostöö huvigruppidega

 • Koostöö kõikide kooliastmete õpilaste ja õpetajate vahel kooli põhiväärtuste, traditsioonide ja koolikultuuri hoidmisel.
 • Aktiivne koostöö erinevate osapoolte vahel õppe ning kasvatustöö edendamiseks.

Õppe- ja  kasvatusprotsess

 • Õppekava arendamine lähtuvalt muutunud õpikäsitusest.
 • Õppijat toetava tagasiside  kasutamine kõikides klassides ja kooliastmetes.
 • Õpilaste digipädevuse arendamine ainetundide kaudu.
 • Ainetevahelise lõimingu  ja projektiõppe meetodite rakendamine õppes.
 • Õpilaste hariduslike erivajaduste toetamine lähtuvalt iga konkreetse

õpilase ja lapse konkreetsetest vajadustest.

.

III Eelmise aasta töö kokkuvõte on lisatud üldtööplaanile (lisa 1)

 

IV Kooli õppeaasta tegevuskava

1.Tegevusvaldkond: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

1.1.Kool on hea ja väärtuspõhine (tuleneb arengukavast punktist 5.1)

1

 

 

2.Tegevusvaldkond: PERSONALIJUHTIMINE

Eesmärk: Koolis töötab kvalifitseeritud ja motiveeritud personal (tuleneb arengukavast punktist 5.1)

Õppeaasta eesmärgid:

• Õpetajate professionaalse arengu ja koostöö toetamine.

•Õpetajate  digipädevuste arendamine.

•Koolituskogemuste vahetamine ja jagamine

•Kogemustunde süsteemi ehk õpetajalt õpetajale arendamine.

•Mentorlussüsteemi  alustavatele õpetajatele  käivitamine

Ülesanne

Tegevused

Vastutaja(d)

Tähtaeg

2.1.Koolitusplaan

2.1. 1.Koolitusplaani koostamine.

2.1.2. Koolitusplaani kinnitamine.

2.1.3. Tagasiside analüüs.

V.Sibrik

10.09.2020

2.2. Tundide külastused, edasiviiva tagasiside andmine õpetajatele

Tundide külastused, edasiviiva tagasiside andmine õpetajatele

J.Soitu

1.06.2021

2.3.Õpetajalt õpetajale: kolleegide tunnikülastused

Vähemalt 3 tundi õppeaasta jooksul.

J.Soitu

1.06.2021

2.4.Personali ühistegevus

2.4.1.Kooli töötajatega Õpetajate päeva tähistamine

V.Sibrik

2.10.2020

2.4.2.Õpetajate loomepäev. Teraapilised töötoad õpetajatele.

V.Aidma

21.10.2020

2.4.3.Kooli töötajatele jõulupidu

V.Sibrik

 

2.4.4.Väljasõiduseminar

V.Sibrik

juuni 2021

2.5.Rahuloluküsitlus

2.5.1.Personali  rahuloluküsitluse läbiviimine.

K.Raidma

28.04.2021

2.5.2.Personali rahuloluküsitluse analüüs ja tagasisidestamine.

V.Sibrik

31.08.2021

2.6.Personali vajaduse hindamine, planeerimine ja värbamine

2.6.1.Arenguvestluste  läbiviimine:

Arenguvestluste ajakava koostamine.

Individuaalsete arenguvestluste läbiviimine.

2.6.2. Arenguvestluste kokkuvõte koostamine.

J.Soitu

M.Saatman

15.05.2021

2.6.3.Personali värbamine.

V.Sibrik

Juuni 2021

 

 

3.Tegevusvaldkond: ÕPPE-KASVATUSPROTSESS

Eesmärk: Koolis on kõigile õpilastele loodud võrdväärsed võimalused ja tingimused

kvaliteetse ning võimetekohase hariduse omandamiseks (tuleneb arengukavast punktist 5.3)

 • Kool rakendab õppijakesksuse põhimõtet ja lähtub õppe kavandamisel õppijate individuaalsusest.
 • Koolis on tagatud huvitav, mitmekesine ja korraldatud koolielu.
 • Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused(tuleneb kooli õppekavast punktist 4.1, 4.3, 4.8, 4.9,).
 • Liikluskasvatus ja ohutus (tuleneb kooli õppekavast punktist 5).

Õppeaasta eesmärgid:

•Õppekava arendamine lähtuvalt muutunud õpikäsitusest.

•Õppijat toetava tagasiside  kasutamine kõikides klassides ja kooliastmetes.

•Õpilaste digipädevuse arendamine ainetundide kaudu.

•Ainetevahelise lõimingu  ja projektiõppe meetodite rakendamine õppes.

•Õpilaste hariduslike erivajaduste toetamine lähtuvalt iga konkreetse õpilase ja lapse konkreetsetest vajadustest.

.

Ülesanne

Tegevused

Vastutaja(d)

Tähtaeg

3.1.Loovtööde kaitsmine

3.1.1.Loovtööde teemade  kinnitamine,

3.1.2.Loovtööde kaitsmine

J.Soitu

 

28.04.2021

3.2.Kooli huviringide tegevuse korraldamine

3.2.1. huviringide töö organiseerimine,

3.2.2. graafiku koostamine,

3.2.3. informatsiooni edastamine huvitegevuse võimalustest kooli ja valla tasandil.

K.Saks

4.09.2020

3.3. VEPA metoodika rakendamine õppeprotsessis

3.3.1.Õpetajate koolitus.

3.3.2. Mentorite tundide külastus.

3.3.3. Ümarlaud.

3.3.4. Metoodika rakendamise tulemuste analüüs.

J.Soitu

1.06.2021

 

 

3.4.HEV õpilaste arengu toetamine

 • HEV laste nimekirja koostamine, lastevanemate kirjalik nõusolek ja kinnitamine, ÕIJK avamine;
 • Lastevanemate kirjaliku nõusoleku koostamine/muutmine/ajakohastamine eripedagoogilise, psühholoogilise, logopeedilise ja sotsiaalpedagoogilise töö jaoks.

M.Kiiver

5.09.2020

 • Hariduslike erivajadustega õpilaste õpiabi kohene korraldamine: 1.klassi tunde külastamine

M.Kiiver

20.10.2020

HEV tugigrupi tegevus

HEV õpilastele rakendatud meetmete tulemuslikkuse hindamine, edasised tegevused, vajadusel meetmete vahetamine.

M.Kiiver

2 korda aastas: jaanuar, juuni

 

Ümarlaud: HEV õpilastega tehtava töö seire

 

M.Kiiver

Kord trimestris

3.5.Turvaline õppekeskkond

 

Tulekahju korral tegutsemise plaani tutvustamine ja instrueerimine.

Äkkrünnak.

Klassijuhatajad

2.09.2020

 

 

3.6.Liikluskasvatus, turvalisus ja ohutus

Evakuatsiooni õppus.

M.Saatman

 

Projektipäev: ohutu koolitee

K.Saks

7.09.2020

Projektipäev: Ohutus ja tervis.

Enda nähtavaks tegemine. (Aseri libedaraja külastus)

Tervisepäev:  kätepesu

K.Saks

15.10.2020

KEAT: tule- ja veeohutus;

              esmaabi andmine;

              keskkonnakaitse

K.Saks

 

16.03.2021

Projektipäev: ohutu liiklemine jalgrattaga; turvalisus vees.

K.Saks

3.06.2021

3.7.Tasemetööd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.Eksamid

 

 

 

Loodusõpetus (4.klass)

G.Habakukk

23.–24. september 2020. a

Matemaatika (4.klass)

G.Habakukk

1. oktoober 2020. a.

Loodusõpetus (7.klass)

A.Soitu

21.–22. september 2020. a;

Matemaatika (7.klass)

A.Salmistu

28.–29. september 2020. a.

Emakeel

J.Soitu

28.05.2021

Matemaatika

J.Soitu

3.06.2021

Valikeksam

J.Soitu

9.-11.06.2021

 

 

 

3.9. Õppetöö mitmekesisamine

 

 

 

Teadmistepäeva aktus

K.Saks

1.09.2020

Euroopa keelte päev

K.Saks

29.09.2020

Tere, Sügis 1.-4.kl

G.Habakukk

23.09.2020

Teadlaste öö Jõhvi Gümnaasiumis 8.klass

A.Salmistu

25.09.2020

Rahvusvaheline muusikapäev. Koolikontsert "Õudusest armastuseni"

A.Kaljusaar

1.10.2020

Õpetajate päeva tähistamine

V.Sibrik

5.10.2020

Leivapäev 1.-4.kl

G.Habakukk

 

Tähetornikülastus 3.-4.kl

S.Pahk

 

Digipäevad

J.Soitu

Kord trimestris

Mardipäev. 1.-4.kl Iisaku muuseum

G.Habakukk

10.11.2020

Töövarjupäevad

C. Alliksoo

25.11.2020

Matamängude päev (1.-9.klass)

A.Salmistu

november

Virumaa matemaatikavõistlus

A.Salmistu

 

Advendi tähistamine

G.Habakukk

7.,14.,21.12

Jõululaat/jõulukohvik

K.Saks

16.12.2020

Alutaguse Hoolekeskuse kontsert

A.Kaljusaar

11.12.2020

Jõulupidu 1.-3., 4.-6., 7.-9. klassid

K.Saks

17.,18..ja 21.12

Vene keele nädal

G.Jeltsova

25.-29.01.2021

Ülemaailmne kallistamise päev (1.-9.kl)

K.Saks

21.01.2021

Ülemaailmne lumememme päev (1.-9.kl)

K.Saks

18.01.2021

1.kl aabitsapidu

T.Peenema

20.01.2021

Reaalainete nädal

A.Salmistu

1.-5.02.2020

Euroopa 112 päev

K.Saks

11.02.2021

Sõbrapäeva tähistamine

K.Saks

12.02.2021

Teeme ise muusikat

Jõhvi Kontserdimajas on avatud õpitoad, kus saab tutvuda eri stiilide muusikaga ja ise musitseerimisel kaasa lüüa.

A.Kaljusaar

17.02.2021

Emakeelenädal

 • Koolisisene etluskonkurss;
 • Kirjaniku külastus;
 • Teatrietenduse külastamine

                                     (1.-9.klass)

K.Kert

8.-12.03.21

Naljapäev

K.Saks

1.04.2021

Inglise keele nädal

K.Palloson

12.-16.04. 2021

Euroopa päev

K.Saks

7.04.2021

Perepäev (1.-9.kl)

K.Saks

14.05.2021

Seebikarbiralli

S.Ammas

04.05.2021

Tänupäev

V.Sibrik

11.06.2021

Projektitöö

 

.

 

 

 

Peipsi kalastiku säilimine.

Koostöös Lohusuu Noortekeskusega.

K.Saks

17.-20.08.2020

Minu Riik (9.klass)

K.Peet

18.09.2020

Koolidevaheline projekt 90’date muusika ja playback

 (koostöös Sillamäe Vanalinna Kool)

K.Saks

22.-28.10.2020

Reaalainete projektipäev:  Talvised olud liikluses 1.-9.kl.

H.Aia

16.11.2020

Noortekonverents: Lahe koolipäev

K.Saks

18.11.2020

Tere, Kevad

H.Aia

22.03.2021

KIK projektipäev

1.-5.kl Kurtnajärvestik

6.-9.kl Poruniõpperajal

 

H.Aia

 

10.-11.05.2021

 

Rahvusvaheline projekt „NO WASTE BUT HASTE FOR A GOOD FATE“

K.Palloson

01.09.2020 -31.08.2022

 

 

4.Tegevusvaldkond: KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Eesmärk: Koostöö huvigruppidega aitab kaasa koolipere igakülgsele arengule ja

tegevustele (tuleneb arengukavast punktist 5.4)

 • Koolis on toimiv süsteem, mis tagab tiheda koostöö huvigruppide vahel.
 • Kool teeb koostööd teiste koolide ja asutustega, et jagada oma kogemusi.
 • Kool teeb koostööd valla haridusasutuste ja huvitegevust pakkuvate organisatsioonidega.

Õppeaasta eesmärgid:

•Koostöö kõikide kooliastmete õpilaste ja õpetajate vahel kooli põhiväärtuste, traditsioonide ja koolikultuuri hoidmisel.

•Aktiivne koostöö erinevate osapoolte vahel õppe ning kasvatustöö edendamiseks.

Ülesanne

Tegevused

Vastutaja(d)

Tähtaeg

Kool teeb koostööd teiste koolide ja asutustega, et jagada oma kogemusi.

Alutaguse valla koolide õpikoda.

V.Sibrik

 

 

21.04.2021

 

 

Sportlik lõõgastuspäev, Alutaguse valla koolidele

 

 

K.Peet

15.06.2021

Koolilt koolile

Pärnu Raeküla Kooli külastus

V.Sibrik

22.10.2020

Kool teeb koostööd valla haridusasutuste ja huvitegevust pakkuvate organisatsioonidega

Valla kultuuri-, noorte- ja haridusasutustega

koostööplaanide kooskõlastamine.

K.Saks

 

 

 

 

 

 

10.09.2020

1 Ida-Viru üldhariduskoolide IV teatripäev (Illuka kool)

 

 

K.Saks

 

14.10.2020

 

Mardipäev. 1.-4.kl Iisaku muuseumis

G.Habakukk

 

 

 

 

 

 

 

Koostöö lastevanematega

1.Lastevanemate koosolek: õppeprotsessi korraldus 2020/2021.õa

V.Sibrik

27.08.2020

2.Lastevanemate koosolek:

• Hoolekogu aruanne.

 • 2019/2020.õa rahulolu-uuringu tulemused.
 • Kooli arengukava rakendamisest.

 

V.Sibrik

29.10.2020

3.Pereõhtu

K.Saks

12.11.2020

4. Pereõhtu

K.Saks

 

6. Töövarjupäev

C.Alliksoo

25.11.2020

7. Jõululaat

K.Saks

16.12.2020

8. Klassijuhatajate arenguvestlused õpilaste ja nende vanematega

Klassijuhatajad

01.05.2021

9.Rahulolu- uuring

K.Raidma

Aprill 2021

 

 

 

 

Koostöö hoolekoguga

 • Arvamuse avaldamine õppekava muutmise eelnõu kohta.
 • Arvamuse avaldamine kooli kodukorra muutmise eelnõu kohta.
 • Kooli hoolekogu tööst 2019/20. õppeaastal.
 • Kooli eelarve arutlemine.
 • Töötajate värbamine.

 

Hoolekogu esimees

 

 

Koostöö õpilasesindusega

Uue õpilasesinduse moodustamine.

K.Saks

3.09.2020

Õpilasesinduse koosolekute  korraldamine:

•Arvamuse avaldamine õppekava muutmise eelnõu kohta.

•Arvamuse avaldamine kooli kodukorra muutmise eelnõu kohta.

 • Liikuma Kutsuva Kooli tegevuskava rakendamine.

K.Saks

Kord kuus

Koostöö lasteaiaga „Tõruke“

 

 

 

Kadripäev 1.klass  Mäetaguse lasteaias.

T.Peenema

26.11.2020

Rahvusvaheline muusika päev

A.Kaljusaar

1.10.2020

Eelkooli avamine

V.Sibrik

20.01.2021

Ümarlaud: koolieelikute erivajadustest.

J.Soitu

20.04.2021

Eelkooli laste lastevanemate infopäev

V.Sibrik

27.04.2021

Eelkooli lõpetamine

V.Sibrik

27.04.2021

Koostöö erinevate organisatsiooniga

 

 

Koostöö „Noored kooli“ organisatsiooniga: mentorlus

V.Sibrik

31.08.2021

Koostöö Liikuma Kutsuva Kooliga: koolitustel osalemine

V.Sibrik

31.08.2021

Koostöö TAI: VEPA programmi rakendamine

J.Soitu

31.08.2021

Koostöö Tartu Ülikooli eetikakeskusega:

 • kriitiline sõber
 • kooli eneseanalüüs

V.Sibrik

31.12.2020

Alutaguse päästekomando

 

 

Koolitus:

Tulekahju korral tegutsemine.

J.Vool

24.08.2020

Evakuatsiooniõppuse läbiviimine.

J.Vool

September 2020

Projektipäev: Ohutus ja turvalisus.

K.Saks

Juuni 2021

 

 

 

 

 

Õpetajate koostöö

Ainesektsioonide koosolekud:

 • ürituste korraldamine;
 • kooli eelarve koostamine;
 • lõimingu planeerimine;
 • digipäevade korraldamine;
 • projektipäevade korraldamine.

Ainesektsioonide juhid

Kord trimestris

Üldtööplaani rakendamise analüüs.

Ainesektsioonide juhid

15.06.2021

Üldtööplaani koostamine: ainesektsiooni õppeaasta tööplaani koostamine.

Ainesektsioonide juhid

15.06.2021

Õpetajate ümarlauad

J.Soitu

Kord kuus

Info edastamine: oluliste teadete edastamine ja kiireloomuliste probleemide arutelu.

V.Sibrik

Kord nädalas

 

5. Tegevusvaldkond: RESSURSSIDE JUHTIMINE

Eesmärk: Nüüdisaegne, õppijakeskne ja personaalsetest vajadustest lähtuv õpikeskkond (tuleneb arengukavast punktist 5.5)

Ülesanne

Tegevused

Vastutaja(d)

Tähtaeg

5.1. Kooli eelarve täitmine ja seire.

5.1.1. eelarve täitmise analüüs.

M.Saatman

Iga kuu 5.kuupäev

5.2. Uue eelarveaasta koostamine

5.2.1. prioriteetide kavandamine;

5.2. 2.taotluste esitamine 2021. aasta eelarveprojekti juurde;

5.2.3. 2021. aasta eelarve projekti esitamine Alutaguse Vallavalitsusele;

5.2.4. eelarve kooskõlastamine Alutaguse  Vallavalitsusega

Ainesektsioonide juhendajad

10.10.2020

5.3. Õppevahendite ja –inventari tellimine

5.3.1. Õppekirjanduse  tellimine.

K.Saks

1.12.2020

5.3.2.inventari tellimine

M.Saatman

1.12.2020

5.3.3.vajaduse järgi IKT vahendite uuendamine

K.Raidma

1.12.2020

5.4. Sisekontroll

Kooli turvalisuse hindamine ja

tegevuste planeerimine.

M.Saatman

1.09.2020

Olemasolevate ressursside kasutamise analüüs.

M.Saatman

10.12.2020

 

6.  Tervisekäitumise arendamine, õpikeskkonna ja õpilase tervise edendamine (tuleneb arengukavast punktist 5.6)

 • Eesmärk: Õpilaste tervisekäitumise kujundamine ja teadlikkuse suurendamine.
 • Liikuma Kutsuva Kooli tegevuskava rakendamine

Ülesanne

Tegevused

Vastutaja(d)

Tähtaeg

 

 

 

 

6.1.Õpilaste tervisekäitumise kujundamine

6.1.1.Reipalt koolipinki (1.-4.kl Kauksi, Peipsi)

5.-9.kl discgolf juhendajatega

Klassiõpetajad

 

T.Valdre

4.09.2020

6.1.2. Spordinädal 2020

T.Valdre/ K.Peet

21.-25.09.2020

6.1.3. Lõbusad stardid (1.-6.kl)

K.Peet

17.12.2020

6.1.4. Liikluspäev, liikumakutsuvpäev (1.-4.kl)

S.Pahk

16.01.2021

6.1.5. Sportlik sõbrapäev ja sõberkaru

H.Habakukk

 

6.1.6. Vastlapäev, uisutama (1.-9.kl)

K.Saks

 

6.1.7. Jürijooks (1.-9.klass)

T.Valdre

15.04.2021

6.1.8. Spordipäev

K.Peet

8.-9.06.2021

6.2. Liikuma Kutsuva Kooli tegevuskava rakendamine

6.2.1. 1. Liikuma Kutsuva Kooli meeskond kohtub, et kavandada ja korraldada Liikuma Kutsuva Kooli tegevusi.

6.2.2. Õpilased on kaasatud liikumist toetavate muudatuste kavandamisesse

6.2.3. Tantsuvahetunde läbiviimine.

 

6.2.4. Rahvusvaheline tantsupäev

J.Soitu

 

 

 

 

T.Valdre/K.Peet

 

 

K.Saks

 

 

K.Peet

kord trimestri jooksul

 

 

 

 

 

 

Kaks korda nädalas

 

29.04.2021

 

6.3.  Koolitustel, seminaridel osalemine

6.3.1. Õpetajad, kes ei ole veel osalenud LKK baaskoolitusel, suunatakse koolitustele.

V.Sibrik

September-oktoober 2020

6.4. Kepikõnnikoolitus

 

K.Saks

15.06.2021

6.5. Tulemuste monitoorimine: tagasiside küsimine õpilastelt ja õpetajatelt.

Rahulolu-uuring

V.Sibrik

Aprill 2021

 

Ülesanne

Tegevused

Vastutaja(d)

Tähtaeg

1.Õppeaasta üldtööplaan ja kooli

arengukava on omavahel seotud.

Üldtööplaan   seotud arengukavaga.  Õppenõukogu poolt heaks kiidetud, toimub arengukava prioriteetide ellu

rakendamine.

V.Sibrik

31.08.2021

2. Kooli dokumentatsiooni

uuendamine.

1.1.Kooli kodukorra täiendamine

1.2. Õpilasesinduse/hoolekogu/õppenõukogu koosolekud: kodukorra uuendamine

1.2. Kooli kodukorra muudatuste kinnitamine.

V.Sibrik

1.10.2020

3. Kooli  algusega seotud dokumentide kinnitamine

3.1. päevakava ja 1.trimestri tunniplaan;

3.2.õpilaste  õpiabi saavate õpilaste nimekirjad;

3.3. pikapäevarühmade nimekirjad;

3.4. ainesektsioonide,  töögruppide, kriisikomisjoni  koosseis;

3.5. õpetajate vastuvõtu- ja konsultatsiooniajad;

3.6. korrapidamise graafik

3.7. sisekontrolli plaani kinnitamine

V.Sibrik

 

 

 

 

1.09.2020

4. EHIS-e andmete kinnitamine

4.1.EHIS õpilaste andmete õigsuse  kontroll/ muutmine/täiustamine;

342. EHIS õpetajate andmete õigsuse kontroll/ muutmine/täiustamine

M.Jaks

 

 

J.Soitu

4.09.2020

5. Töölepingute sõlmimine/uuendamine

5.1. Töölepingute lisade vormistamine

V.Sibrik

7.09.2020

Sisehindamine

 

 

 

6.Sisehindamiskorra

uuendamine

6.1. Sisehindamiskord on uuendatud ja kooskõlastatud huvigruppidega.

V.Sibrik

31.08.2021

7. Sisekontrolli läbiviimine

 

 

7.1. õpetajate ainekaardid

7.2. klassijuhatajate tööplaanid

7.3. IÕK vastavus nõuetele

J.Soitu

V.Sibrik

M.Kiiver

10.09.2020

7.4.Stuudiumi täitmise seire.

J.Soitu

Kord kuus

7.5.Digipädevuste arendamine ainetunnis.

J.Soitu

5.05.2021

7.6.Ringitöö  korraldamine.

K.Saks

Kord kuus

7.6.Pikapäevarühma töö korraldamine.

J.Soitu

Kord trimestris

7.7. Õpilaste võimetekohase õppe: edasijõudmise seire.

J.Soitu

Kord trimestris

8. Väärtuskasvatuse edendamine

8.1. Hea kooli mudelile toetuv analüüs.

 8.2. Eneseanalüüsi esitamine TÜ eetikakeskusesse.

8.3. Tunnustusprogrammis osalemine („Hea kooli edendaja “)

V.Sibrik

(kaasatud arengukava töögrupp)

20.10.2020

8.4.Põhiväärtused on leidnud  oma koha nii  õppetöö korraldamisel kui ka ürituste ja projektide läbiviimisel.

V.Sibrik

31.08.2021

8.5.VEPA metoodika rakendamine õppeprotsessis.

J.Soitu

31.08.2021

8.6. .Rahulolu- uuringud Kas kooli moto tänapäevases hariduselus sisuliselt sobiv ja endiselt aktuaalne.

K.Raidma

Aprill 2021

9. Liikuma Kutsuva Kooli  tegevuskava rakendamine.

9.1. Õpetajate koolitamine (LKK baaskoolitus)

9.2. .Muudame tunnid liikuvamaks.

9.3. Kogemusseminaride korraldamine Alutaguse valla koolidele.

V.Sibrik

12.10.2020

17.11.2020

 

 

15.06.2021

 

 

 

10. Õppenõukogu koosolekute plaan

 

Õppenõukogu nr1

1.Õppenõukogu esimehe ja aseesimehe valimine.

2.Õppenõukogu sekretäri valimine.

3. Uuendatud kooli kodukord. Arvamuse andmine.

V.Sibrik

29.09.2020

 

Õppenõukogu nr 2

1. Õppenõukogu otsuste täitmisest.

2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine,

3. täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine; 

4. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

V.Sibrik

9.06.2021

 

Õppenõukogu nr3

1. Õppenõukogu otsuste täitmisest.

2. Põhikooli lõpetamise otsustamine.

3. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade

tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

V.Sibrik

16.06.2021

 

Õppenõukogu nr4

1. Õppenõukogu otsuste täitmisest

2.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

 

3.Üldtööplaani kinnitamine.

 

4. Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine.

 

5. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine

V.Sibrik

31.08.2021