Koolielu

Mäetaguse Põhikooli 2019/2020.õa üldtööplaan 


Kinnitatud õppenõukogu otsusega 30.08.2019 (protokoll nr 6, otsus nr 12)

Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §70 lg 1 p 1 kohaselt kooli õppe-ja kasvatustegevuse alane dokument, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest (Haridus- ja teadusministri 25.08.2010 määrus nr 52 § 4).            

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määruse nr 44 § 1 lg 2 kohaselt on kooli üldtööplaanis määratud enne õppeaasta algust kavandatud õppenõukogu tegevus ja kooli liikluskasvatusalased tegevused (Vabariigi Valitsuse 20.10.2011 määrus nr 136 § 5).

Haridus- ja teadusministri määruse kohaselt on 2019/2020. õppeaasta koolivaheajad järgmistel perioodidel:

 1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;

 2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;

 3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;

 4) IV vaheaeg  20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;

 5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

 

Vastavalt Mäetaguse Põhikooli õppekavale on õppeaasta õppeperiood jaotatud kolmeks õppetrimestriks: 

I trimester 02. september 2019. a kuni 28. november 2019. a

II trimester 29.november 2018. a kuni 10. märts 2020. a

III trimester 11.märts 2020. a kuni 09. juuni 2020. a

 

ÜLDEESMÄRGID ja TEGEVUSKAVA

 

1. Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja

kasvatustegevuses.

2. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine igapäevastes õppetingimustes, vastastikuse austuse ja lugupidamise kasvatamine.

3.  Õppeprotsessi tõhustamine ja kaasajastamine (kujundava hindamise mudeli parendamine,  lõimingu osakaalu suurendamine, projektipäevad, digiõppepäevad, õuesõpe kooli õuealal).

4. Koostöö  arendamine kõikide sidusrühmade vahel

5. Liikuma kutsuva kooli tegevuskava rakendamine. Võrgustikuga „Liikuma kutsuv kool“ koostöö arendamine. Laste ja personali liikumisaktiivsuse tõstmine.

6. Õpilaste  kaasamine koolis toimuvate ürituste korraldamisesse ( kooliraadio, huvitegevus, õpilasesinduse töö)

7. Tunnustusprogrammis „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ osalemine.

 

TEGEVUSVALDKOND: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Ülesanded:

1. Muutunud õpikäsituse rakendamine.

2. Tunnustusprogrammis „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ osalemine.

3. Sisehindamise materjalide kogumine ja analüüs.

    Sisekontrolli läbiviimine:

 • Aineõpetajate tundide külastamine.
 • Stuudiumi klassipäevikute täitmise kontroll
 • Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste dokumentide täitmise kontroll (ainekaardid, IÕK, ringipäevikud)

4. Kooli dokumentide redigeerimine vastavalt seadusandlusele.     Põhidokumentide uuendamine:

 • Täiendada kooli õppekava vastavalt koolielu muutuvatele vajadustele.
 •  Hindamisjuhendi uuendamine vastavalt õppimist toetava hindamise vajadustele.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Kooli kodukorra uuendamine

august -september 2019

V.Sibrik

Juhtkonna nõupidamised

kord nädalas

V.Sibrik

Osalemine programmis „Hea kool kui väätuspõhine kool“.

september-november

V.Sibrik

Kooli hädaolukorra uuendamine

september

M.Saatman

Hindamisjuhendi uuendamine vastavalt õppimist toetava hindamise vajadustele.

september-jaanuar

E.Prave

Kooli dokumentatsiooni

muutmise vajaduse kaardistamine

september

V.Sibrik

Õppeaasta kokkuvõtete

tegemine ja analüüsimine

juuni, august

V.Sibrik

Üldtööplaani koostamine

juuni, august

V.Sibrik

TEGEVUSVALDKOND: PERSONALIJUHTIMINE

Ülesanded:

1.Töölepingute uuendamine.

2.Personali vajaduspõhine koolitamine.

3.Kogemuste vahetamine ja jagamine.

4. Personalu rahulolu-uuringu läbiviimine

5.Personali vajaduse hindamine ja värbamine 

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Personali koolitamine

Koolitusplaani koostamine

september, jaanuar

V.Sibrik

Õpetajate koolitus: Õppijakeskne õpetamine (1.osa ja 2.osa)

august, oktoober

V.Sibrik

Õpetajate koolitus: Liikuma kutsuv kool

september, oktoober

V.Sibrik

Ainealased koolitused

september - august

V.Sibrik

Sisekoolitus: Loovtöö juhendamine

oktoober

E.Prave

Sisekoolitus: TERA kasutamine

august

A.Salmistu

Kogemuste vahetamine ja jagamine

II Alutaguse valla koolide meetodite õpikoda

21. aprill

E.Prave

Õpetajalt õpetajale. Tundide külastamine. Vähemalt kolme

kolleegikülastatud tunni

tagasisidestamine.

september -märts

E.Prave

Väljasõiduseminarid

oktoober,

aprill, juuni

V.Sibrik

Rahuloluküsitlus

Personali  rahuloluküsitluse läbiviimine.

aprill

K.Raidma

Töötajate  rahuloluküsitluse analüüs ja tagasisidestamine.

august 2020

V.Sibrik

Personali vajaduse hindamine ja värbamine 

Töötajate eneseanalüüs

juuni

V.Sibrik

Arenguvestluste ajakava koostamine

märts

E.Prave

M.Saatman

V.Sibrik

Individuaalsete arenguvestluste läbiviimine

märts-mai

E.Prave

M.Saatman

V.Sibrik

Personali vajaduse hindamine ja värbamine 

aprill

E.Prave

M.Saatman

V.Sibrik

 

TEGEVUSVALDKOND: KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

Ülesanded:

1. Koostöö sõpruskoolidega, ühisprojektide jätkamine ja uute algatamine

2. Õpilaste suurem kaasamine koolis toimuvate ürituste korraldamisesse

    (kooliraadio, huvitegevus, õpilasesinduse töö).

 3.Huvigruppide kaasamine erinevatesse kooli tegemistesse mitmekesiste ürituste kaudu.

4.Õpilaste ja lastevanemate rahulolu- uuringu läbiviimine.

5.Alutaguse valla koolide meetodite õpikoda (Illuka koolis).

6. Kooli kodulehel ja sotsiaalmeedias koolielu kajastava info uuendamine.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Hoolekogu koosolekud

 

 

1.Arvamuse avaldamine õppekava muutmise eelnõu kohta.

2.Arvamuse avaldamine kooli kodukorra muutmise eelnõu kohta

august 2019

Hoolekogu esimees

1. Ettepaneku tegemine pikapäevarühma moodustamiseks.

september 2019

Hoolekogu esimees

3. Kooli eelarve arutlemine.

Lastevanemate ja õpilaste rahulolu -uuringu tulemused.

oktoober 2019

Hoolekogu esimees

4. I poolaasta töötulemused

jaanuar 2020

Hoolekogu esimees

Õpetajate koostöö

Õpetajate ümarlauad

kord kuus

E.Prave

Õpetajate koostööaeg

reedeti kell 14.00

Aineõpetajad

Ainetevaheline lõiming

kord trimestris

Aineõpetajad

Ainesektsioonide töö

Ainesektsiooni koosolekud

kord trimestris

Ainesektsioonide juhid

Üldtööplaani rakendamise analüüs

juuni

Ainesektsioonide juhid

Üldtööplaani koostamine: ainesektsiooni õppeaasta tööplaani koostamine

juuni, august

Ainesektsioonide juhid

 

 

 

 

 

 

Õppenõukogu koosolekud:

Õppenõukogu nr 1

1.Õppenõukogu esimehe ja aseesimehe valimine.

2.Õppenõukogu sekretäri valimine.

24.oktoober

V.Sibrik

Õppenõukogu nr 2

1.õpilaste järgmisse klassi üleviimine,

 

2. täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine;

 

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

8.juuni

V.Sibrik

Õppenõukogu nr 3

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine

 

2. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

 

3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade

tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel

15.juuni

V.Sibrik

Õppenõukogu nr4

1.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

2.Üldtööplaani kinnitamine.

3. Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine.

4. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine

august

V.Sibrik

Koostöö kohaliku lasteaiaga

 

 

Eelkool

jaanuar- aprill

V.Sibrik

Ümarlaud lasteaia õpetajatega ja juhtkonnaga

aprill

V.Sibrik

1.klassi tulevate laste vanemate koosolek

aprill

V.Sibrik

Koostöö lastevanematega

Lastevanemate üldkoosolek

28.august

V.Sibrik

Lastevanemate üldkoosolek

17.oktoober

V.Sibrik

Klasside lastevanemate koosolekud

august, oktoober, aprill

Klassijuhatajad

Lastevanemate, vilistlaste ja

koostööpartnerite kaasamine karjääriõppesse

september-mai

K.Saks

J.Soitu

klassijuhatajad

Perepäevade korraldamine

7.november

7.mai

K.Saks

Arenguvestluste läbiviimine

oktoober -

märts

Klassijuhatajad

Liikuma kutsuva kooli küsimustiku läbiviimine

märts

R.Radma

Rahulolu- uuringu läbiviimine

õpilaste ja vanemate hulgas

aprill

K.Raidma

Info edastamine

Iganädalaselt  toimub oluliste teadete edastamine ja kiireloomuliste probleemide arutelu.

pidev

V.Sibrik

Info edastamine info stendil,

e-maili,  Stuudiumi teel, raadio ning kodulehekülje kaudu.

pidev

E.Prave

K.Raidma,

M.Jaks,

K.Saks,

Klassijuhatajad

Kooli tegemiste kajastamine

meedias

pidev

E.Prave

Kooliraadio arendamine ja õpilaste suurem

kaasamine

 

E.Prave

Koostöö ettevõtjate- ja MTÜ-dega, teiste organisatsioonidega

Valla kultuuri-, noorte- ja haridusasutustega

koostööplaanide kooskõlastamine

september

K.Saks

Koostöö Jõhvi Keskraamatukoguga: raamatukogutunnid

oktoober-mai

K.Saks

Tartu Ülikooli Eetikakeskusega: kooli eneseanalüüsi koostamine

september- detsember

V.Sibrik

Koostöö õpilasesindusega

Õpilasesinduse juhendamine ja

koostöö

september- juuni

K.Saks

Helkurite kontroll

november

K.Saks

Projektitöö

 

 

Minu riik

september

A.Kaljusaar

Noored puhuvad uue elu sisse Virumaa  vanadele rahvamängudele ja tantsudele (projekt koos Sillamäe Vanalinna Kooliga)

september

K.Saks

Alutaguse valla koolide inglise keelsete mängude päev

15.oktoober

J.Soitu

Õpituba koos Vene Põhikooli õpilastega

30.oktoober

A.Kaljusaar

KIK projekt „Keskkonnateadlikumad Mäetaguse Põhikooli õpilased“

oktoober

H.Aia

TEGEVUSVALDKOND: RESURSSIDE JUHTIMINE

 1. Kooli eelarve täitmine ja seire.
 2. Säästlik majandamine ja keskkonna hoid.
 3. Inforessursside juhtimine.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Eelarveliste ressursside juhtimine

Kooli eelarve koostamine

oktoober 2019

M.Saatman

Eelarve täitmise seire

pidev

V.Sibrik

 

 

 

Kooli turvalisuse hindamine ja

tegevuste planeerimine

pidev

M.Saatman

Kooli kasutuses oleva arvutipargi

tõrgeteta töö korraldamine

pidev

K.Raidma

IT – vahendite paigaldamine ja

seadistamine

september

K.Raidma

Digipeegli  projekti raames

soetatavad vahendite

kasutuselevõtt

september

K.Raidma

Koolis kasutatavate

digilahenduste kasutamine info

edastamise eesmärgil

 

pidev

K.Raidma

TEGEVUSVALDKOND: ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

Ülesanded:

1. Õpilaste võimetekohase õppe ja edasijõudmise seire.

2. Hindamisjuhendi uuendamine vastavalt õppimist toetava hindamise vajadustele.

3. Kooli õppekava täiendamine  vastavalt koolielu muutuvatele vajadustele.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses:

1. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

September

T.Juursalu, HEV tugigrupi liikmed

2.klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

oktoober

T.Juursalu

3. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

oktoober

T.Juursalu

4. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

oktoober

T.Juursalu, HEV tugigrupi liikmed

5. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

november

TJuursalu, HEV tugigrupi liikmed

6. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

november

TJuursalu, HEV tugigrupi liikmed

7. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

detsember

TJuursalu, HEV tugigrupi liikmed

8. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

detsember

T.Juursalu, HEV tugigrupi liikmed

9. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

detsember

T.Juursalu, HEV tugigrupi liikmed

HEV õpilaste toetus

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpiabi kohene korraldamine

september

T.Juursalu

HEV süsteemi täiustamine ja

selle tutvustamine huvirühmadele

(lapsevanemad, õpetajad)

august

T.Juursalu

Lastevanemate kirjaliku nõusoleku koostamine/muutmine/ajakohastamine eripedagoogilise, psühholoogilise, logopeedilise ja sotsiaalpedagoogilise töö jaoks

september

T.Juursalu

HEV tugigrupi ümarlaud: HEV õpilastega tehtava töö seire

kord kuus

T.Juursalu

Toe rakendamise mõju HEV-õpilastele

jaanuar, juuni

T.Juursalu

Õppe- ja kasvatustöö korraldus

Kooli päevakava

(tunniplaan, konsultatsioonide

graafiku, korrapidamiste

graafiku) koostamine ja

kinnitamine

september

E.Prave

Õpetajate töökavade esitamine

trimestrite kaupa

september,

november,

veebruar

E.Prave

Pikapäevarühma komplekteerimine

ja tegevuse seire

september

E.Prave

Õppekirjanduse tellimine

2019/2020 õppeaastak

oktoober-november

K.Saks

Liikuma kutsuva kooli programmi juurutamine

pidev

V.Sibrik

Kujundava hindamise süsteemi

parendamine

september-juuni

E.Prave

Loovtööde kaitsmine

 

 

Loovtööde kaitsmine (9.klassi õpilased

29.oktoober

E.Prave

Loovtööde kaitsmine (8.klassi õpilased)

16.aprill

E.Prave

Tasemetööd

 

 

Loodusõpetus (7.klass)

 

E.Prave

Loodusõpetus (4.klass)

1.-2.oktoober

E.Prave

Eesti keel (3.klass)

12.mai

G.Habakukk

Eesti keel (6.klass)

13.mai

 

Eesti keel ja kirjandus (9.klass)

 

K.Kert

Inglise keel (7.klass)

28.oktoober- 1.november

J.Soitu

Inglise keel (9.klass)

11.-15. november

J.Soitu

Matemaatika (7.klass)

30.september-18.oktoober

A.Salmistu

Matemaatika (9.klass)

28.oktoober-1.november

A.Salmistu

 

 

 

Proovieksamid

 

 

Proovieksam eesti keeles

7.mai

K.Kert

Proovieksam matemaatikas

12.mai

A.Salmistu

Prooveksam valikaines

18.mai

aineõpetajad

Põhikooli lõpueksamid

 

 

Eesti keel

1.juuni

E.Prave

Matemaatika

4.juuni

E.Prave

Valikeksam

10.juuni

E.Prave

Liiklusalased  tegevused

 

 

Liiklemine jalgratastel (4.klass)

september-juuni

T.Juursalu

Turvaline liiklemine (1.-3 klass)

september

klassiõpetajad

Helkurite kontroll

november

õpilasomavalitsus

Turvaline kool

 

 

Turvaline kool (1.-9.klass)

september

klassijuhatajad

Evakuatsiooni õppus

september

M.Saatman

KEAT programm (1.-6.klass). Loengud ja praktiline tegevus „Kaitse ennast ja aita teist”

september-juuni

K.Saks

 Tugiõpilasliikumine TORE .  Kaasatud 6.-7.klassis

september-juuni

M. Versh- Gluškova

Kiusamisvaba kooli programmi edendamine (1.-4.klass)

september-juuni

H.Koppel

S.Pahk

G.Habakukk

Euroopa 112 päev

veebruar

K.Saks

Liikuma kutsuv kool

 

 

Osalemine

koolituspäevadel/seminaridel.

September, oktoober

aineõpetajad

2019/20 õ.a aktiivsete vahetundide

tegevuskava koostamine

september

K.Kert

T.Peenema

J.Soitu

K.Peet

K.Saks

Sammude lugemine

september

LKK meeskond

Õpilaste teavitamine tegevustest kooliraadio ja TV kaudu

september-mai

Huvijuht, õpilasomavalitsus

Õpilaste koolitus: mängujuhid

 

K.Saks

Liikumismängude mängimine

september-mai

Korrapidaja õpetaja

Õuevahetunnid

 

Õpetajad

Tantsuvahetundide korraldamine

september-mai

E.Prave

Tagasiside küsimine õpilastelt tunni läbiviimise kohta

september- mai

Õpilasesindus

Liikuma Kutsuva kooli korraldatav küsimustik õpetajatele ja koolitöötajatele, õpilastele ja lapsevanematele: hinnangu andmine ainetundidele (õpilaste hinnang, tagasiside, märgid)

märts

V.Sibrik

Kooli tegevuste kajastamine

september- mai

Sekretär, huvijuht

Tunnustamine: Aktiivsed liikumist propageerivad kooli töötajate ja õpilaste tunnustamine.

juuni

V.Sibrik

Kooli üritused

Teadmiste päeva aktus

2.september

K.Saks

Raamatukogu tutvustav tund (1.klass)

3.september

K.Saks

Reipalt pinki: väljasõidud Toilasse ja Pannjärvele

6.september

Klassijuhatajad

Üleeuroopaline tervisenädal

23.-27. september

K.Peet

Matemaatiline orienteerumine(1.5 klass)

23.september

T.Juursalu

Matemaatiline orienteerumine (6.-9.klass)

24.september

T.Juursalu

Mihklipäev (köögiviljadest meisterdamine koos lapsevanematega + näitus (1.-4.klass

26.september

S.Pahk

Euroopa keelte päev(1.-9.kl)

26.september

K.Palloson

Ameerika kantribänd Iisakus (8.-9. kl)

25.september

K.Palloson

Projekt: Koostööprojekt Sillamäe Vanalinna Kooliga

9.-15.september

K.Saks

Projekt: Minu Riik (9.klass)

 

A.Kaljusaar

Rahvusvaheline muusikapäev

1.oktoober

A.Kaljusaar

Õpetajate päeva tähistamine

5.oktoober

K.Saks

Alutaguse valla koolide inglise keelsete mängude päev (6.kl)

15.oktoober

J.Soitu

Aaretejaht (1.-4.klass)

17.oktoober

H. Koppel

KIK projekt: Keskkonnateadlikumad Mäetaguse Põhikooli õpilased“

7.-11. oktoober

H.Aia

Õpituba koos Vene Põhikooli õpilastega (8.-9.kl)

30.oktoober

A.Kaljusaar

Perepäev

7.november

K.Saks

Lahe koolipäev (9.kl)

 

K.Saks

Töövarjude päev 8.-9.klassidele

november

J.Soitu

Üle-eestiline keskkonnanädal

18.-22.november

H.Aia

Kontserdi külastus kehapillid

19.november

A.Kaljusaar

I advent

02.detsember

H. Koppel

II advent

09.detsember

K. Reino

III advent

16.detsember

M. Kiiver

Maja kaunistamine

12.-16.detsember

V.Aidma

M.Saatman

Jõululaat/jõulukohvik

 

K.Saks

Jõulupidu (1.-3.klass)

17.detsember

S.Pahk

Jõlupidu (4.- 6.klass)

18.detsember

T.Peenema

Jõlupidu (7.-9. klass)

19.detsember

A.Salmistu

Eelkooli avamine

14.jaanuar

V.Sibrik

Matemaatika päevad

14.-16.jaanuar

H. Koppel

Inglise keele nädal. Inglise keele õppimine läbi laulu, vol 2(1.-9.kl)

20.-24.jaanuar

J.Soitu

Ülemaailmne kallistamise päev (1.-9.kl)

21.jaanuar

K.Saks

Ülemaailmne lumememme päev (1.-9.kl)

17. jaanuar

K.Saks

Nuputa“ võistlus 5.-7.klassid

30.jaanuar

A.Salmistu

(7.-9.klass)

T.Juursalu

 (5.-6.klass

Matemaatikanädal

3.-7. veebruar

A.Salmistu

Euroopa 112 päev

 

 

Sõbrapäeva tähistamine. Karaoke.

 Külas Sõber Karu

14.veebruar

G. Habakukk

Ühiskülastus: Muusikaõpitoad „Teeme muusikat!“ Jõhvi Kontserdimaja

11.veebruar

A.Kaljusaar

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine

21.veebruar

K.Saks

Kontsert  Pagari Seltsimajas

24.veebruar

A.Kaljusaar

Emakeelenädal

9.-13.märts

K. Kert

Näitus, II-III kooliaste

9.märts

T. Peenema

Koolisisene etluskonkurss II-III kooliaste

10.märts

 

Koolisisene emakeeleolümpiaad, II-III kooliaste

11.märts

K.Kert

Emakeelepäev – külas kirjanik

12.märts

K. Reino

Kohtumine kirjanikuga (Kivirähk)

12.märts

T. Peenema

Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskuse näiteringi teatrietendus

13.märts

 

Känguru võistlus 1.-9.klass

19.märts

A.Salmistu

5.klassi projektipäev “Elu vees” ( lõiming kehaline, matemaatika, loodusõpetus, informaatika)

9.aprill

T.Juursalu

Illuka teatripäev

 

S. Pahk

Perepäev

7.mai

K.Saks

Kalevipoja radadel, 5.-7. klass. Kalevipoja koda (Jõgevamaal)

 

T. Peenema

Seebikarbiralli (7.kl)

19.mai

S.Ammas

IX klassi viimase koolikella päev

28.mai

K.Saks

Õppekäik Pannjärvele seikluspark + Aaretejaht (2 päeva ööbimisega, kaasatud lapsevanemad)

2.-3.juuni

G.Habakukk

Spordipäev (5.-8.kl)

3.juuni

T.Valdre

Spordipäev (1.-4.kl)

4.juuni

K.Peet

Tänupäev

9.juuni

K.Saks

9.klassi lõpuaktus

16.juuni

K.Saks

 

Kinnitatud õppenõukogu otsusega 30.08.2019 (protokoll nr 6, otsus nr 12)

Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §70 lg 1 p 1 kohaselt kooli õppe-ja kasvatustegevuse alane dokument, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest (Haridus- ja teadusministri 25.08.2010 määrus nr 52 § 4).            

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määruse nr 44 § 1 lg 2 kohaselt on kooli üldtööplaanis määratud enne õppeaasta algust kavandatud õppenõukogu tegevus ja kooli liikluskasvatusalased tegevused (Vabariigi Valitsuse 20.10.2011 määrus nr 136 § 5).

Haridus- ja teadusministri määruse kohaselt on 2019/2020. õppeaasta koolivaheajad järgmistel perioodidel:

 1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;

 2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;

 3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;

 4) IV vaheaeg  20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;

 5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

 

Vastavalt Mäetaguse Põhikooli õppekavale on õppeaasta õppeperiood jaotatud kolmeks õppetrimestriks: 

I trimester 02. september 2019. a kuni 28. november 2019. a

II trimester 29.november 2018. a kuni 10. märts 2020. a

III trimester 11.märts 2020. a kuni 09. juuni 2020. a

 

ÜLDEESMÄRGID ja TEGEVUSKAVA

 

1. Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja

kasvatustegevuses.

2. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine igapäevastes õppetingimustes, vastastikuse austuse ja lugupidamise kasvatamine.

3.  Õppeprotsessi tõhustamine ja kaasajastamine (kujundava hindamise mudeli parendamine,  lõimingu osakaalu suurendamine, projektipäevad, digiõppepäevad, õuesõpe kooli õuealal).

4. Koostöö  arendamine kõikide sidusrühmade vahel

5. Liikuma kutsuva kooli tegevuskava rakendamine. Võrgustikuga „Liikuma kutsuv kool“ koostöö arendamine. Laste ja personali liikumisaktiivsuse tõstmine.

6. Õpilaste  kaasamine koolis toimuvate ürituste korraldamisesse ( kooliraadio, huvitegevus, õpilasesinduse töö)

7. Tunnustusprogrammis „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ osalemine.

 

TEGEVUSVALDKOND: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Ülesanded:

1. Muutunud õpikäsituse rakendamine.

2. Tunnustusprogrammis „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ osalemine.

3. Sisehindamise materjalide kogumine ja analüüs.

    Sisekontrolli läbiviimine:

 • Aineõpetajate tundide külastamine.
 • Stuudiumi klassipäevikute täitmise kontroll
 • Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste dokumentide täitmise kontroll (ainekaardid, IÕK, ringipäevikud)

4. Kooli dokumentide redigeerimine vastavalt seadusandlusele.     Põhidokumentide uuendamine:

 • Täiendada kooli õppekava vastavalt koolielu muutuvatele vajadustele.
 •  Hindamisjuhendi uuendamine vastavalt õppimist toetava hindamise vajadustele.

TEGEVUSVALDKOND: PERSONALIJUHTIMINE

Ülesanded:

1.Töölepingute uuendamine.

2.Personali vajaduspõhine koolitamine.

3.Kogemuste vahetamine ja jagamine.

4. Personalu rahulolu-uuringu läbiviimine

5.Personali vajaduse hindamine ja värbamine 

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Personali koolitamine

Koolitusplaani koostamine

september, jaanuar

V.Sibrik

Õpetajate koolitus: Õppijakeskne õpetamine (1.osa ja 2.osa)

august, oktoober

V.Sibrik

Õpetajate koolitus: Liikuma kutsuv kool

september, oktoober

V.Sibrik

Ainealased koolitused

september - august

V.Sibrik

Sisekoolitus: Loovtöö juhendamine

oktoober

E.Prave

Sisekoolitus: TERA kasutamine

august

A.Salmistu

Kogemuste vahetamine ja jagamine

II Alutaguse valla koolide meetodite õpikoda

21. aprill

E.Prave

Õpetajalt õpetajale. Tundide külastamine. Vähemalt kolme

kolleegikülastatud tunni

tagasisidestamine.

september -märts

E.Prave

Väljasõiduseminarid

oktoober,

aprill, juuni

V.Sibrik

Rahuloluküsitlus

Personali  rahuloluküsitluse läbiviimine.

aprill

K.Raidma

Töötajate  rahuloluküsitluse analüüs ja tagasisidestamine.

august 2020

V.Sibrik

Personali vajaduse hindamine ja värbamine 

Töötajate eneseanalüüs

juuni

V.Sibrik

Arenguvestluste ajakava koostamine

märts

E.Prave

M.Saatman

V.Sibrik

Individuaalsete arenguvestluste läbiviimine

märts-mai

E.Prave

M.Saatman

V.Sibrik

Personali vajaduse hindamine ja värbamine 

aprill

E.Prave

M.Saatman

V.Sibrik

 

TEGEVUSVALDKOND: KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

Ülesanded:

1. Koostöö sõpruskoolidega, ühisprojektide jätkamine ja uute algatamine

2. Õpilaste suurem kaasamine koolis toimuvate ürituste korraldamisesse

    (kooliraadio, huvitegevus, õpilasesinduse töö).

 3.Huvigruppide kaasamine erinevatesse kooli tegemistesse mitmekesiste ürituste kaudu.

4.Õpilaste ja lastevanemate rahulolu- uuringu läbiviimine.

5.Alutaguse valla koolide meetodite õpikoda (Illuka koolis).

6. Kooli kodulehel ja sotsiaalmeedias koolielu kajastava info uuendamine.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Hoolekogu koosolekud

 

 

1.Arvamuse avaldamine õppekava muutmise eelnõu kohta.

2.Arvamuse avaldamine kooli kodukorra muutmise eelnõu kohta

august 2019

Hoolekogu esimees

1. Ettepaneku tegemine pikapäevarühma moodustamiseks.

september 2019

Hoolekogu esimees

3. Kooli eelarve arutlemine.

Lastevanemate ja õpilaste rahulolu -uuringu tulemused.

oktoober 2019

Hoolekogu esimees

4. I poolaasta töötulemused

jaanuar 2020

Hoolekogu esimees

Õpetajate koostöö

Õpetajate ümarlauad

kord kuus

E.Prave

Õpetajate koostööaeg

reedeti kell 14.00

Aineõpetajad

Ainetevaheline lõiming

kord trimestris

Aineõpetajad

Ainesektsioonide töö

Ainesektsiooni koosolekud

kord trimestris

Ainesektsioonide juhid

Üldtööplaani rakendamise analüüs

juuni

Ainesektsioonide juhid

Üldtööplaani koostamine: ainesektsiooni õppeaasta tööplaani koostamine

juuni, august

Ainesektsioonide juhid

 

 

 

 

 

 

Õppenõukogu koosolekud:

Õppenõukogu nr 1

1.Õppenõukogu esimehe ja aseesimehe valimine.

2.Õppenõukogu sekretäri valimine.

24.oktoober

V.Sibrik

Õppenõukogu nr 2

1.õpilaste järgmisse klassi üleviimine,

 

2. täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine;

 

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

8.juuni

V.Sibrik

Õppenõukogu nr 3

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine

 

2. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

 

3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade

tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel

15.juuni

V.Sibrik

Õppenõukogu nr4

1.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

2.Üldtööplaani kinnitamine.

3. Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine.

4. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine

august

V.Sibrik

Koostöö kohaliku lasteaiaga

 

 

Eelkool

jaanuar- aprill

V.Sibrik

Ümarlaud lasteaia õpetajatega ja juhtkonnaga

aprill

V.Sibrik

1.klassi tulevate laste vanemate koosolek

aprill

V.Sibrik

Koostöö lastevanematega

Lastevanemate üldkoosolek

28.august

V.Sibrik

Lastevanemate üldkoosolek

17.oktoober

V.Sibrik

Klasside lastevanemate koosolekud

august, oktoober, aprill

Klassijuhatajad

Lastevanemate, vilistlaste ja

koostööpartnerite kaasamine karjääriõppesse

september-mai

K.Saks

J.Soitu

klassijuhatajad

Perepäevade korraldamine

7.november

7.mai

K.Saks

Arenguvestluste läbiviimine

oktoober -

märts

Klassijuhatajad

Liikuma kutsuva kooli küsimustiku läbiviimine

märts

R.Radma

Rahulolu- uuringu läbiviimine

õpilaste ja vanemate hulgas

aprill

K.Raidma

Info edastamine

Iganädalaselt  toimub oluliste teadete edastamine ja kiireloomuliste probleemide arutelu.

pidev

V.Sibrik

Info edastamine info stendil,

e-maili,  Stuudiumi teel, raadio ning kodulehekülje kaudu.

pidev

E.Prave

K.Raidma,

M.Jaks,

K.Saks,

Klassijuhatajad

Kooli tegemiste kajastamine

meedias

pidev

E.Prave

Kooliraadio arendamine ja õpilaste suurem

kaasamine

 

E.Prave

Koostöö ettevõtjate- ja MTÜ-dega, teiste organisatsioonidega

Valla kultuuri-, noorte- ja haridusasutustega

koostööplaanide kooskõlastamine

september

K.Saks

Koostöö Jõhvi Keskraamatukoguga: raamatukogutunnid

oktoober-mai

K.Saks

Tartu Ülikooli Eetikakeskusega: kooli eneseanalüüsi koostamine

september- detsember

V.Sibrik

Koostöö õpilasesindusega

Õpilasesinduse juhendamine ja

koostöö

september- juuni

K.Saks

Helkurite kontroll

november

K.Saks

Projektitöö

 

 

Minu riik

september

A.Kaljusaar

Noored puhuvad uue elu sisse Virumaa  vanadele rahvamängudele ja tantsudele (projekt koos Sillamäe Vanalinna Kooliga)

september

K.Saks

Alutaguse valla koolide inglise keelsete mängude päev

15.oktoober

J.Soitu

Õpituba koos Vene Põhikooli õpilastega

30.oktoober

A.Kaljusaar

KIK projekt „Keskkonnateadlikumad Mäetaguse Põhikooli õpilased“

oktoober

H.Aia

TEGEVUSVALDKOND: RESURSSIDE JUHTIMINE

 1. Kooli eelarve täitmine ja seire.
 2. Säästlik majandamine ja keskkonna hoid.
 3. Inforessursside juhtimine.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Eelarveliste ressursside juhtimine

Kooli eelarve koostamine

oktoober 2019

M.Saatman

Eelarve täitmise seire

pidev

V.Sibrik

 

 

 

Kooli turvalisuse hindamine ja

tegevuste planeerimine

pidev

M.Saatman

Kooli kasutuses oleva arvutipargi

tõrgeteta töö korraldamine

pidev

K.Raidma

IT – vahendite paigaldamine ja

seadistamine

september

K.Raidma

Digipeegli  projekti raames

soetatavad vahendite

kasutuselevõtt

september

K.Raidma

Koolis kasutatavate

digilahenduste kasutamine info

edastamise eesmärgil

 

pidev

K.Raidma

TEGEVUSVALDKOND: ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

Ülesanded:

1. Õpilaste võimetekohase õppe ja edasijõudmise seire.

2. Hindamisjuhendi uuendamine vastavalt õppimist toetava hindamise vajadustele.

3. Kooli õppekava täiendamine  vastavalt koolielu muutuvatele vajadustele.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses:

1. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

September

T.Juursalu, HEV tugigrupi liikmed

2.klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

oktoober

T.Juursalu

3. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

oktoober

T.Juursalu

4. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

oktoober

T.Juursalu, HEV tugigrupi liikmed

5. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

november

TJuursalu, HEV tugigrupi liikmed

6. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

november

TJuursalu, HEV tugigrupi liikmed

7. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

detsember

TJuursalu, HEV tugigrupi liikmed

8. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

detsember

T.Juursalu, HEV tugigrupi liikmed

9. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

detsember

T.Juursalu, HEV tugigrupi liikmed

HEV õpilaste toetus

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpiabi kohene korraldamine

september

T.Juursalu

HEV süsteemi täiustamine ja

selle tutvustamine huvirühmadele

(lapsevanemad, õpetajad)

august

T.Juursalu

Lastevanemate kirjaliku nõusoleku koostamine/muutmine/ajakohastamine eripedagoogilise, psühholoogilise, logopeedilise ja sotsiaalpedagoogilise töö jaoks

september

T.Juursalu

HEV tugigrupi ümarlaud: HEV õpilastega tehtava töö seire

kord kuus

T.Juursalu

Toe rakendamise mõju HEV-õpilastele

jaanuar, juuni

T.Juursalu

Õppe- ja kasvatustöö korraldus

Kooli päevakava

(tunniplaan, konsultatsioonide

graafiku, korrapidamiste

graafiku) koostamine ja

kinnitamine

september

E.Prave

Õpetajate töökavade esitamine

trimestrite kaupa

september,

november,

veebruar

E.Prave

Pikapäevarühma komplekteerimine

ja tegevuse seire

september

E.Prave

Õppekirjanduse tellimine

2019/2020 õppeaastak

oktoober-november

K.Saks

Liikuma kutsuva kooli programmi juurutamine

pidev

V.Sibrik

Kujundava hindamise süsteemi

parendamine

september-juuni

E.Prave

Loovtööde kaitsmine

 

 

Loovtööde kaitsmine (9.klassi õpilased

29.oktoober

E.Prave

Loovtööde kaitsmine (8.klassi õpilased)

16.aprill

E.Prave

Tasemetööd

 

 

Loodusõpetus (7.klass)

 

E.Prave

Loodusõpetus (4.klass)

1.-2.oktoober

E.Prave

Eesti keel (3.klass)

12.mai

G.Habakukk

Eesti keel (6.klass)

13.mai

 

Eesti keel ja kirjandus (9.klass)

 

K.Kert

Inglise keel (7.klass)

28.oktoober- 1.november

J.Soitu

Inglise keel (9.klass)

11.-15. november

J.Soitu

Matemaatika (7.klass)

30.september-18.oktoober

A.Salmistu

Matemaatika (9.klass)

28.oktoober-1.november

A.Salmistu

 

 

 

Proovieksamid

 

 

Proovieksam eesti keeles

7.mai

K.Kert

Proovieksam matemaatikas

12.mai

A.Salmistu

Prooveksam valikaines

18.mai

aineõpetajad

Põhikooli lõpueksamid

 

 

Eesti keel

1.juuni

E.Prave

Matemaatika

4.juuni

E.Prave

Valikeksam

10.juuni

E.Prave

Liiklusalased  tegevused

 

 

Liiklemine jalgratastel (4.klass)

september-juuni

T.Juursalu

Turvaline liiklemine (1.-3 klass)

september

klassiõpetajad

Helkurite kontroll

november

õpilasomavalitsus

Turvaline kool

 

 

Turvaline kool (1.-9.klass)

september

klassijuhatajad

Evakuatsiooni õppus

september

M.Saatman

KEAT programm (1.-6.klass). Loengud ja praktiline tegevus „Kaitse ennast ja aita teist”

september-juuni

K.Saks

 Tugiõpilasliikumine TORE .  Kaasatud 6.-7.klassis

september-juuni

M. Versh- Gluškova

Kiusamisvaba kooli programmi edendamine (1.-4.klass)

september-juuni

H.Koppel

S.Pahk

G.Habakukk

Euroopa 112 päev

veebruar

K.Saks

Liikuma kutsuv kool

 

 

Osalemine

koolituspäevadel/seminaridel.

September, oktoober

aineõpetajad

2019/20 õ.a aktiivsete vahetundide

tegevuskava koostamine

september

K.Kert

T.Peenema

J.Soitu

K.Peet

K.Saks

Sammude lugemine

september

LKK meeskond

Õpilaste teavitamine tegevustest kooliraadio ja TV kaudu

september-mai

Huvijuht, õpilasomavalitsus

Õpilaste koolitus: mängujuhid

 

K.Saks

Liikumismängude mängimine

september-mai

Korrapidaja õpetaja

Õuevahetunnid

 

Õpetajad

Tantsuvahetundide korraldamine

september-mai

E.Prave

Tagasiside küsimine õpilastelt tunni läbiviimise kohta

september- mai

Õpilasesindus

Liikuma Kutsuva kooli korraldatav küsimustik õpetajatele ja koolitöötajatele, õpilastele ja lapsevanematele: hinnangu andmine ainetundidele (õpilaste hinnang, tagasiside, märgid)

märts

V.Sibrik

Kooli tegevuste kajastamine

september- mai

Sekretär, huvijuht

Tunnustamine: Aktiivsed liikumist propageerivad kooli töötajate ja õpilaste tunnustamine.

juuni

V.Sibrik

Kooli üritused

Teadmiste päeva aktus

2.september

K.Saks

Raamatukogu tutvustav tund (1.klass)

3.september

K.Saks

Reipalt pinki: väljasõidud Toilasse ja Pannjärvele

6.september

Klassijuhatajad

Üleeuroopaline tervisenädal

23.-27. september

K.Peet

Matemaatiline orienteerumine(1.5 klass)

23.september

T.Juursalu

Matemaatiline orienteerumine (6.-9.klass)

24.september

T.Juursalu

Mihklipäev (köögiviljadest meisterdamine koos lapsevanematega + näitus (1.-4.klass

26.september

S.Pahk

Euroopa keelte päev(1.-9.kl)

26.september

K.Palloson

Ameerika kantribänd Iisakus (8.-9. kl)

25.september

K.Palloson

Projekt: Koostööprojekt Sillamäe Vanalinna Kooliga

9.-15.september

K.Saks

Projekt: Minu Riik (9.klass)

 

A.Kaljusaar

Rahvusvaheline muusikapäev

1.oktoober

A.Kaljusaar

Õpetajate päeva tähistamine

5.oktoober

K.Saks

Alutaguse valla koolide inglise keelsete mängude päev (6.kl)

15.oktoober

J.Soitu

Aaretejaht (1.-4.klass)

17.oktoober

H. Koppel

KIK projekt: Keskkonnateadlikumad Mäetaguse Põhikooli õpilased“

7.-11. oktoober

H.Aia

Õpituba koos Vene Põhikooli õpilastega (8.-9.kl)

30.oktoober

A.Kaljusaar

Perepäev

7.november

K.Saks

Lahe koolipäev (9.kl)

 

K.Saks

Töövarjude päev 8.-9.klassidele

november

J.Soitu

Üle-eestiline keskkonnanädal

18.-22.november

H.Aia

Kontserdi külastus kehapillid

19.november

A.Kaljusaar

I advent

02.detsember

H. Koppel

II advent

09.detsember

K. Reino

III advent

16.detsember

M. Kiiver

Maja kaunistamine

12.-16.detsember

V.Aidma

M.Saatman

Jõululaat/jõulukohvik

 

K.Saks

Jõulupidu (1.-3.klass)

17.detsember

S.Pahk

Jõlupidu (4.- 6.klass)

18.detsember

T.Peenema

Jõlupidu (7.-9. klass)

19.detsember

A.Salmistu

Eelkooli avamine

14.jaanuar

V.Sibrik

Matemaatika päevad

14.-16.jaanuar

H. Koppel

Inglise keele nädal. Inglise keele õppimine läbi laulu, vol 2(1.-9.kl)

20.-24.jaanuar

J.Soitu

Ülemaailmne kallistamise päev (1.-9.kl)

21.jaanuar

K.Saks

Ülemaailmne lumememme päev (1.-9.kl)

17. jaanuar

K.Saks

Nuputa“ võistlus 5.-7.klassid

30.jaanuar

A.Salmistu

(7.-9.klass)

T.Juursalu

 (5.-6.klass

Matemaatikanädal

3.-7. veebruar

A.Salmistu

Euroopa 112 päev

 

 

Sõbrapäeva tähistamine. Karaoke.

 Külas Sõber Karu

14.veebruar

G. Habakukk

Ühiskülastus: Muusikaõpitoad „Teeme muusikat!“ Jõhvi Kontserdimaja

11.veebruar

A.Kaljusaar

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine

21.veebruar

K.Saks

Kontsert  Pagari Seltsimajas

24.veebruar

A.Kaljusaar

Emakeelenädal

9.-13.märts

K. Kert

Näitus, II-III kooliaste

9.märts

T. Peenema

Koolisisene etluskonkurss II-III kooliaste

10.märts

 

Koolisisene emakeeleolümpiaad, II-III kooliaste

11.märts

K.Kert

Emakeelepäev – külas kirjanik

12.märts

K. Reino

Kohtumine kirjanikuga (Kivirähk)

12.märts

T. Peenema

Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskuse näiteringi teatrietendus

13.märts

 

Känguru võistlus 1.-9.klass

19.märts

A.Salmistu

5.klassi projektipäev “Elu vees” ( lõiming kehaline, matemaatika, loodusõpetus, informaatika)

9.aprill

T.Juursalu

Illuka teatripäev

 

S. Pahk

Perepäev

7.mai

K.Saks

Kalevipoja radadel, 5.-7. klass. Kalevipoja koda (Jõgevamaal)

 

T. Peenema

Seebikarbiralli (7.kl)

19.mai

S.Ammas

IX klassi viimase koolikella päev

28.mai

K.Saks

Õppekäik Pannjärvele seikluspark + Aaretejaht (2 päeva ööbimisega, kaasatud lapsevanemad)

2.-3.juuni

G.Habakukk

Spordipäev (5.-8.kl)

3.juuni

T.Valdre

Spordipäev (1.-4.kl)

4.juuni

K.Peet

Tänupäev

9.juuni

K.Saks

9.klassi lõpuaktus

16.juuni

K.Saks

 

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Kooli kodukorra uuendamine

august -september 2019

V.Sibrik

Juhtkonna nõupidamised

kord nädalas

V.Sibrik

Osalemine programmis „Hea kool kui väätuspõhine kool“.

september-november

V.Sibrik

Kooli hädaolukorra uuendamine

september

M.Saatman

Hindamisjuhendi uuendamine vastavalt õppimist toetava hindamise vajadustele.

september-jaanuar

E.Prave

Kooli dokumentatsiooni

muutmise vajaduse kaardistamine

september

V.Sibrik

Õppeaasta kokkuvõtete

tegemine ja analüüsimine

juuni, august

V.Sibrik

Üldtööplaani koostamine

juuni, august

V.Sibrik