Koolielu

Mäetaguse Põhikooli   2018/2019.õa   üldtööplaan 


Kinnitatud õppenõukogu otsusega 31.08.2018 (protokoll nr 6, otsus nr 12)

Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §70 lg 1 p 1 kohaselt kooli õppe-ja kasvatustegevuse alane dokument, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest (Haridus- ja teadusministri 25.08.2010 määrus nr 52 § 4).            

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määruse nr 44 § 1 lg 2 kohaselt on kooli üldtööplaanis määratud enne õppeaasta algust kavandatud õppenõukogu tegevus ja kooli liikluskasvatusalased tegevused (Vabariigi Valitsuse 20.10.2011 määrus nr 136 § 5).

 

ÜLDEESMÄRGID ja TEGEVUSKAVA

1. Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe-ja kasvatustegevuses. Igale õpilasele on loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe-ja kasvukeskkond.

2. Õpilasesinduse töö  tõhustamine ja koordineerimine.

3. Väärtuspõhise kooli kontseptsiooni loomine.

4. Kooli dokumentide redigeerimine vastavalt seadusandlusele.

5. Mäetaguse Põhikooli arengukava koostamine.

 

TEGEVUSVALDKOND: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Ülesanded:

1.Mäetaguse Põhikooli arengukava koostamine.

2. Sisehindamise regulaarne läbiviimine ning sisekontrollialase informatsiooni analüüsimine ja kasutamine.

3. Väärtusarendus. Kujundada praktiline arusaam, kuidas väärtused igapäevases koolielus avalduvad

4. Kooli dokumentide redigeerimine vastavalt seadusandlusele.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Arengukava koostamine

 Sisehindamise regulaarne läbiviimine ning sisekontrollialase informatsiooni analüüsimine ja kasutamine.

Pidev

V.Sibrik

Sisehindamise aruande koostamine

August

V.Sibrik

Arendusnõukogu moodustamine

September

V.Sibrik

Arengukava projekti koostamine

oktoober – jaanuar

V. Sibrik

Kooli kodulehe uuendamine

september

K.Raidma

Üldtööplaani koostamine

Juuni, august

V.Sibrik

Töölepingute uuendamine

September

V.Sibrik

Juhtkonna koosolekud

Teisipäeviti

V.Sibrik

 

 

TEGEVUSVALDKOND: PERSONALIJUHTIMINE

Ülesanded:

1.Töölepingute uuendamine.

2.Personali vajaduspõhine koolitamine.

3.Kogemuste vahetamine ja jagamine.

4. Personalu rahulolu-uuringu läbiviimine

5.Personali vajaduse hindamine ja värbamine  

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Personali arenamine

 

 

Koolitusplaani koostamine

September-oktoober

V.Sibrik

Õpetajate koolitus: Vaikuseminutid.

23.august, 9.november 2018

V.Sibrik

Personali koolitus: Esmaabi andmine

24., 27.august 2018

V.Sibrik

Sisekoolitus: Arenguvestluse läbiviimine.

29.september 2018

V.Sibrik

Sisekoolitus: Loovtööde kaitsmine.

23.oktoober 2018

E.Prave

Sisekoolitus. Õpetajalt õpetajale:  IKT kasutamine õppeprotsessis. Digipädevuste arendamine

märts 2019

V.Sibrik

Koolitus: Väärtused minus, sinus, meis ja meie ümber – kuidas kujundada väärtushoiakuid?

26.veebruar 2019

 

Väljasõiduseminar: Väärtuskasvatus Nissi koolis – Hea kooli laureaat.

27.veebruar 2019

V.Sibrik

Väljasõiduseminar: Väärtuskasvatus koolis

25.aprill 2019

V.Sibrik

Personali  rahuloluküsitluse läbiviimine.

aprill

K.Raidma

Töötajate  rahuloluküsitluse analüüs ja tagasisidestamine.

august

V.Sibrik

Arenguvestluste ajakava koostamine

märts

E.Prave,

M.Saatman

Individuaalsete arenguvestluste läbiviimine

märts-mai

E.Prave,

M.Saatman,

V.Sibrik

 

 

 

TEGEVUSVALDKOND: KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA  

Ülesanded:

 1. Õpilasesinduse kaasamine koolielu korraldamisse.
 2. Huvigruppide kaasamine erinevatesse kooli tegemistesse mitmekesiste ürituste kaudu.
 3. Õpilaste ja lastevanemate rahulolu- uuringu läbiviimine.
 4. Kogu kooli pereürituse korraldamine.
 5. Erinevate koostööprojektide arendamine , ühisprojektide jätkamine ja uute algatamine.

6.Alutaguse valla klassiõpetajate suvepäevad.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Hoolekogu koosolekud:

1.Arvamuse avaldamine õppekava muutmise eelnõu kohta.

august 2018

Hoolekogu  esimees

2. Ettepaneku tegemine pikapäevarühma moodustamiseks.

september 2018

Hoolekogu  esimees

3. Arvamuse avaldamine eelarve  kava projekti kohta.

oktoober 2018

Hoolekogu  esimees

4. Arvamuse avaldamine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta.

november 2018

Hoolekogu  esimees

5.Kooli arengukava väljatöötamine,  arvamuse avaldamine  kooli arengukava eelnõu kohta.

jaanuar 2019

Hoolekogu  esimees

6. Kooliga seotud küsimuste arutamine

mai 2018

Hoolekogu  esimees

Õpetajate koostöö

 

 

Õpetajate ümarlauad

vajadusel

V.Sibrik,

E.Prave

Ainesektsioonide töö

 

 

Ainesektsiooni koosolekud

kord trimestris

Ainesektsioonide juhid

Üldtööplaani koostamine: ainesektsiooni õppeaasta tööplaani koostamine

juuni, august

Ainesektsioonide juhid

Õppenõukogu koosolekud:

 

 

1.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

2.Üldtööplaani kinnitamine.

3. Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine.

4. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine

august

V.Sibrik

1.Õppenõukogu esimehe ja aseesimehe valimine.

2.Õppenõukogu sekretäri valimine.

oktoober 2018

V.Sibrik

1.Kooli arengukava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.

jaanuar 2019

V.Sibrik

1.õpilaste järgmisse klassi üleviimine,

2. täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine; 

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

juuni 2019

V.Sibrik

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine

2. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade

tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel

juuni 2019

V.Sibrik

Koostöö kohaliku lasteaiaga:

1.klassi tulevate laste vanemate koosolek

Mardipäev lasteaias “Tõruke”

september, aprill

V.Sibrik, S.Pahk

Eelkool

jaanuar- aprill

V.Sibrik

Ümarlaud lasteaia õpetajatega ja juhtkonnaga

aprill 2019

V.Sibrik

Koostöö lastevanematega:

Lastevanemate klassikoosolekud

august 2018,2019

Klassijuhatajad

Lastevanemate üldkoosolek

november 2018

V.Sibrik

Pereürituste korraldamine

november, detsember, mai

K.Saks

Arenguvestluste läbiviimine

oktoober 2018-

märts 2019

Klassijuhatajad

Info edastamine

Iganädalaselt  toimub oluliste teadete edastamine ja kiireloomuliste probleemide arutelu.

Pidev

V.Sibrik,

E.Prave,

K.Saks

Info edastamine info stendil,

e-maili,  Stuudiumi teel ning kodulehekülje kaudu.

Pidev

K.Raidma,

K.Saks,

klassijuhatajad

Koostöö õpilasesindusega

Õpilasesinduse koosolekud läbiviimine kord kuus

 

K.Saks

Koostöö ettevõtjate- ja MTÜ-dega, teiste organisatsioonidega

Valla kultuuri-, noorte- ja haridusasutustega

koostööplaanide kooskõlastamine

september 2018

K.Saks

Koostöö Jõhvi Keskraamatukoguga

 

K.Saks

Eesti muusikaõpetajate sügispäevad Ida-Virumaal: külaliste vastuvõtt, kooli tutvustus, väikekandle õpituba.

11.-12.oktoober 2018

A.Kaljusaar

Projektitöö

 

 

Koolidevaheline projekt: Avastusõppe- ja lõimingukeskuse loomine (1.-9. klass).

Jõhvi Vene Põhikool ja Sillamäe Vanalinna Kool

september 2018– mai 2019

E.Prave

Minu riik

september 2018

K.Saks

 

 

TEGEVUSVALDKOND: RESURSSIDE JUHTIMINE

 Ülesanded:

 1. Kooli eelarve täitmine ja seire.
 2. Säästlikkuse ja kokkuhoiu propageerimine õpilaste ja koolitöötajate seas.
 3. Füüsilise õpikeskkonna parendamine vastavalt riiklikus õppekavas ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nõuetele.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Eelarveliste vahendite kasutamise jälgimine ja hindamine

Pidev

V.Sibrik

Eelarve projekti koostamine

oktoober 2018

M.Saatman

 

TEGEVUSVALDKOND: ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS  

Ülesanded:

 1. Õpilaste suurem kaasamine koolis toimuvate ürituste korraldamisesse (kooliraadio, huvitegevus, õpilasesinduse töö).
 2. Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses.
 3. Haridusliku erivajadustega laste õigeaegne väljaselgitamine; HEV- töö täiustamine (mahajäämus õppetöös, koolikohustuse mittetäitmine varajane märkamine ja kohene sekkumine).
 4. Õppekava arendamine: karjääriõppe klassiti, käitumise hindamine kujundava hindamise  abil.
 5. Väärtuskasvatuse sidumine igapäevase õppetööga (sh koolikiusamise vältimine).
 6. Vaikuseminutite meetodite kasutamise rakendamine.
 7. TORE liikumise rakendamine.
 8. Kiusamisvaba kooli programmi edendamine.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Õppekava arendamine

Kooli õppekava täiendamine: karjääriõppe klassiti. käitumise hindamine kujundava hindamise  abil.

oktoober 2018-mai 2019

E.Prave

TORE liikumise osalemine koolituspäevadel/seminaridel.

august-detsember

M.Versh-Gluškova,

K.Saks

Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses:

1. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

september 2018- november 2019

E.Prave

2.klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

september 2018- november 2019

E.Prave

4. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

september 2018- oktoober 2019

E.Prave

5. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

september 2018-

märts 2019

E.Prave

6. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

september 2018- jaanuar 2019

E.Prave

7. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

september 2018-detsember 2019

E.Prave

8. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

september 2018- veebruar 2019

E.Prave

9. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega

september 2018-

aprill 2019

E.Prave

HEV õpilaste arengu toetamine

 

 

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpiabi kohene korraldamine

september 2018

E.Prave,

T.Juursalu

HEV süsteemi täiustamine ja selle tutvustamine huvirühmadele lapsevanemad,

õpetajad)

august 2018

T.Juursalu

Lastevanemate kirjaliku nõusoleku koostamine/muutmine/ajakohastamine eripedagoogilise, psühholoogilise, logopeedilise ja sotsiaalpedagoogilise töö jaoks

august-september

T.Juursalu

Ümärlaud: HEV õpilastega tehtava töö seire

oktoober, november, detsember 2018

T.Juursalu

Toe rakendamise mõju HEV-õpilastele

jaanuar 2019

T.Juursalu

Õpiabisüsteemi kontroll ja analüüs

märts 2019

T.Juursalu

Loovtööde kaitsmine

 

 

Loovtööde kaitsmine (9.klassi õpilased)

30.oktoober 2018

Loovtööde juhendajad

Loovtööde kaitsmine (8.klassi õpilased)

16.aprill 2019

Loovtööde juhendajad

Tasemetööd

 

 

Loodusõpetus (7.klass)

25.septembr 2018

E.Prave

Loodusõpetus (4.klass)

2.oktoober 2018

E.Prave

Eesti keel (3.klass)

8.mai 2019

E.Prave

Matemaatika (3.klass)

15.mai 2019

E.Prave

Eesti keel (6.klass)

14.mai 2019

E.Prave

Matemaatika (6.klass)

21.mai 2019

E.Prave

Olümpiaadide koolivoorud

 

 

Matemaatika olümpiaad

16.jaanuar

A.Salmistu

H.Koppel

Inglise keele olümpiaad

23.jaanuar

J.Soitu

Eesti keele olümpiaad

märts

K.Kert

S.Pahk

K.Stroo

Vene keele olümpiaad

9.aprill

 

M. Podljaštšuk

Põhikooli lõpueksamid

 

 

Eesti keel

3.juuni 2019

E.Prave

Matemaatika

10.juuni 2019

E.Prave

Valikeksam

13.juuni 2019

E.Prave

Liiklusalased  tegevused, turvaline kool

 

 

Liiklemine jalgratastel (4.klass)

september 2018-

 juuni 2019

K.Juuse

Turvaline liiklemine (1.-3 klass)

september 2018

Klassiõpetajad

Turvaline kool (1.-9.klass)

september 2018

Klassijuhatajad

Helkurite kontroll

6.november 2018

K.Juuse

KEAT programm (1.-6.klass). Loengud ja praktiline tegevus „Kaitse ennast ja aita teist”

 

A.Salmistu

TORE liikumine

september 2018-

juuni 2019

M. Versh-Gluškova

Kiusamisvaba kooli programmi edendamine (1.-4.klass)

september 2018 – juuni 2019

Klassiõpetajad, sotsiaalpedagoog

Kooli üritused

 

 

Teadmiste päeva aktus

3.september 2018

K.Saks

Üleeuroopaline tervisenädal

 

T.Valdre

Reipalt pinki: väljasõidud Toilasse ja Pannjärvele

7.september 2018

Klassijuhatajad

Mihklipäev. Sügisandide   näitus (1.-4.klass)

24.-28.september

Klassiõpetajad

Sügise sünnipäev.

24.september 2018

S.Pahk

Teadlaste öö. Aarete jaht (1. -4.klass)

27.september 2018

K.Juuse

Teadlaste öö. Psühhobuss. (1.-9.klass)

28.september 2018

K.Saks

Euroopa keelte päev (1.-9.klass)

26.september 2018

J.Soitu

Rahvusvaheline Muusika Päev (1.-9.klass)

1.oktoober 2018

A.Kaljusaar

Õpetajate päeva tähistamine

5.oktoober 2018

K.Saks

Sügis Tagavälja talus ja leivapäev  (1.-4.kl)

11.oktoober 2018

G.Habakukk

Õppekäik loodusõpetuse õppekava raames: Tartu Observatoorium: Maailmaruum (4.klass)

19.oktoober 2018

T.Peenema

Ühiskülastus: muusikal "Karlsson katuselt" (RAT Estonia)

17.oktoober 2018

A.Kaljusaar

Koolidevaheline projekt: Avastusõppe- ja lõimingukeskuse loomine (1.-9. klass)

oktoober 2018-

mai 2019

 

Perepäev koos käsitöö laadaga

15.november 2018

K.Saks, V.Aidma,

S.Ammas

Kadripäev (tantsukarneval) (1.-9. klass)

29.november 2018

K.Saks

Mardipäev Iisaku muuseumis (1.ja 3.klass)

12.november 2018

M.Kiiver

Kodanikupäev (7.-9.klass)

26.november 2018

K.Veinbergs

Noortekonverents: Lahe koolipäev (Alexela Kontserdimajas)

21.november 2018

K.Saks

Advendiaja avamine (1.-9.klass)

30.november 2018

A.Kaljusaar

II advendi tähistamne (1.-4. klass)

10.detsember 2018

K.Juuse

III advendi külastamine (1.-4.klass)

17.detsember 2018

M.Kiiver

Jõulumaa külastus (1.-4.klass)

 

T.Peenema

Jõululaat/jõulukohvik  (1.-9.klass)

12.-13.detsember 2018

K.Saks

Jõulupidu 1.- 4.klass

19.detsember 2018

K.Saks

Jõulupidu 5.-9.klass

20.detsember 2018

K.Saks

Talve alguse tähistamine 1.-4. klass

21.detsember 2018

G.Habakukk

Matemaatika nädal (1.-9.klass)

14.-19.jaanuar 2019

A.Salmistu

Rahvusvaheline Aitäh-päev

11.jaanuar 2019

K.Saks

Inglise keele nädal

21.-25.jaanuar 2019

J.Soitu

Muusikanädal koolis: koolikontsert, kooli karaokepäev, muusikaviktoriin. (1.-9.klass)

4.-8.veebruar

A.Kaljusaar

Euroopa 112 päev (1.-9.klass)

11.veebruar 2019

K.Saks

Ühiskülastus: Muusikaõpitoad „Teeme muusikat!“ Jõhvi Kontserdimaja

12.veebruar 2019

A.Kaljusaar

Sõbrapäeva tähistamine (1.-9.klass)

14.veebruar 2019

K.Saks

Vabariigi aastapäeva aktus

22.veebruar 2019

K.Saks

Kontsert  Pagari Seltsimajas

24.veebruar 2019

A.Kaljusaar

Vastlapäev

5.märts 2019

K.Reino

Üleilmne eesti keele päev

14.märts 2019

K.Kert

Emakeelepäev: kohtumine kirjanikuga

 Kristiina Kass (1.-4.klass)

14.märts 2019

T.Peenema

Kevade alguse tähistamine

22.märts 2019

K.Juuse

Õppekäik Lasteraamatukeskusesse (Tallinn)

(1.-4. klass)

28.märts 2019

S.Pahk

Naljapäev

1.aprill 2019

K.Saks

Rahvusvaheline lasteraamatupäev koos Jõhvi Lasteraamatukoguga

2.aprill 2019

K.Saks

Lihavõtted (1.-4.klassid)

18.aprill 2019

M.Kiiver

Vene keele nädal (6.-9. klass)

8.-12.aprill 2019

M. Podljaštšuk

Euroopa päev

8.mai 2019

K.Pärt

  Perepäev. Näitus

9.mai 2019

K.Saks, V.Aidma, S.Ammas

IX klassi viimase koolikella päev

29.mai 2019

K.Saks

Lastekaitsepäev (1.-3.klass)

1.juuni 2019

klassiõpetajad

Õppekäik Pannjärve seiklusrada (1.-4.klass)

7.juuni 2019

T.Juursalu

Aarete jaht (1.-4.klass)

10.juuni 2019

G.Habakukk

Tänupäev (1.-9.klass)

11.juuni 2019

V.Sibrik

9.klassi lõpuaktus

18.juuni 2019

K.Saks

Kinnitatud õppenõukogu otsusega 31.08.2018 (protokoll nr 6, otsus nr 12)

Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §70 lg 1 p 1 kohaselt kooli õppe-ja kasvatustegevuse alane dokument, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest (Haridus- ja teadusministri 25.08.2010 määrus nr 52 § 4).

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määruse nr 44 § 1 lg 2 kohaselt on kooli üldtööplaanis määratud enne õppeaasta algust kavandatud õppenõukogu tegevus ja kooli liikluskasvatusalased tegevused (Vabariigi Valitsuse 20.10.2011 määrus nr 136 § 5).

ÜLDEESMÄRGID ja

TEGEVUSKAVA

1. Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe-ja kasvatustegevuses. Igale õpilasele on loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe-ja kasvukeskkond.

2. Õpilasesinduse töö tõhustamine ja koordineerimine.

3. Väärtuspõhise kooli kontseptsiooni loomine.

4. Kooli dokumentide redigeerimine vastavalt seadusandlusele.

5. Mäetaguse Põhikooli arengukava koostamine.

TEGEVUSVALDKOND: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Ülesanded:

1.Mäetaguse Põhikooli arengukava koostamine.

2. Sisehindamise regulaarne läbiviimine ning sisekontrollialase informatsiooni analüüsimine ja kasutamine.

3. Väärtusarendus. Kujundada praktiline arusaam, kuidas väärtused igapäevases koolielus avalduvad

4. Kooli dokumentide redigeerimine vastavalt seadusandlusele.

TEGEVUSVALDKOND: PERSONALIJUHTIMINE

Ülesanded:

1.Töölepingute uuendamine.

2.Personali vajaduspõhine koolitamine.

3.Kogemuste vahetamine ja jagamine.

4. Personalu rahulolu-uuringu läbiviimine

5.Personali vajaduse hindamine ja värbamine

TEGEVUSVALDKOND: KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Ülesanded:

 1. Õpilasesinduse kaasamine koolielu korraldamisse.
 2. Huvigruppide kaasamine erinevatesse kooli tegemistesse mitmekesiste ürituste kaudu.
 3. Õpilaste ja lastevanemate rahulolu- uuringu läbiviimine.
 4. Kogu kooli pereürituse korraldamine.
 5. Erinevate koostööprojektide arendamine , ühisprojektide jätkamine ja uute algatamine.

6.Alutaguse valla klassiõpetajate suvepäevad.

TEGEVUSVALDKOND: RESURSSIDE JUHTIMINE

Ülesanded:

 1. Kooli eelarve täitmine ja seire.
 2. Säästlikkuse ja kokkuhoiu propageerimine õpilaste ja koolitöötajate seas.
 3. Füüsilise õpikeskkonna parendamine vastavalt riiklikus õppekavas ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nõuetele.

TEGEVUSVALDKOND: ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS

Ülesanded:

 1. Õpilaste suurem kaasamine koolis toimuvate ürituste korraldamisesse (kooliraadio, huvitegevus, õpilasesinduse töö).
 2. Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses.
 3. Haridusliku erivajadustega laste õigeaegne väljaselgitamine; HEV- töö täiustamine (mahajäämus õppetöös, koolikohustuse mittetäitmine varajane märkamine ja kohene sekkumine).
 4. Õppekava arendamine: karjääriõppe klassiti, käitumise hindamine kujundava hindamise abil.
 5. Väärtuskasvatuse sidumine igapäevase õppetööga (sh koolikiusamise vältimine).
 6. Vaikuseminutite meetodite kasutamise rakendamine.
 7. TORE liikumise rakendamine.
 8. Kiusamisvaba kooli programmi edendamine.
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Arengukava koostamine
 Sisehindamise regulaarne läbiviimine ning sisekontrollialase informatsiooni analüüsimine ja kasutamine. Pidev V.Sibrik
Sisehindamise aruande koostamine August V.Sibrik
Arendusnõukogu moodustamine September V.Sibrik
Arengukava projekti koostamine oktoober ? jaanuar V. Sibrik
Kooli kodulehe uuendamine september K.Raidma
Üldtööplaani koostamine Juuni, august V.Sibrik
Töölepingute uuendamine September V.Sibrik
Juhtkonna koosolekud Teisipäeviti V.Sibrik
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Personali arenamine    
Koolitusplaani koostamine September-oktoober V.Sibrik
Õpetajate koolitus: Vaikuseminutid. 23.august, 9.november 2018 V.Sibrik
Personali koolitus: Esmaabi andmine 24., 27.august 2018 V.Sibrik
Sisekoolitus: Arenguvestluse läbiviimine. 29.september 2018 V.Sibrik
Sisekoolitus: Loovtööde kaitsmine. 23.oktoober 2018 E.Prave
Sisekoolitus. Õpetajalt õpetajale:  IKT kasutamine õppeprotsessis. Digipädevuste arendamine märts 2019 V.Sibrik
Koolitus: Väärtused minus, sinus, meis ja meie ümber ? kuidas kujundada väärtushoiakuid? 26.veebruar 2019  
Väljasõiduseminar: Väärtuskasvatus Nissi koolis ? Hea kooli laureaat. 27.veebruar 2019 V.Sibrik
Väljasõiduseminar: Väärtuskasvatus koolis 25.aprill 2019 V.Sibrik
Personali  rahuloluküsitluse läbiviimine. aprill K.Raidma
Töötajate  rahuloluküsitluse analüüs ja tagasisidestamine. august V.Sibrik
Arenguvestluste ajakava koostamine märts E.Prave, M.Saatman
Individuaalsete arenguvestluste läbiviimine märts-mai E.Prave, M.Saatman, V.Sibrik
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Hoolekogu koosolekud:
1.Arvamuse avaldamine õppekava muutmise eelnõu kohta. august 2018 Hoolekogu  esimees
2. Ettepaneku tegemine pikapäevarühma moodustamiseks. september 2018 Hoolekogu  esimees
3. Arvamuse avaldamine eelarve  kava projekti kohta. oktoober 2018 Hoolekogu  esimees
4. Arvamuse avaldamine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta. november 2018 Hoolekogu  esimees
5.Kooli arengukava väljatöötamine,  arvamuse avaldamine  kooli arengukava eelnõu kohta. jaanuar 2019 Hoolekogu  esimees
6. Kooliga seotud küsimuste arutamine mai 2018 Hoolekogu  esimees
Õpetajate koostöö    
Õpetajate ümarlauad vajadusel V.Sibrik, E.Prave
Ainesektsioonide töö    
Ainesektsiooni koosolekud kord trimestris Ainesektsioonide juhid
Üldtööplaani koostamine: ainesektsiooni õppeaasta tööplaani koostamine juuni, august Ainesektsioonide juhid
Õppenõukogu koosolekud:    
1.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. 2.Üldtööplaani kinnitamine. 3. Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine. 4. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine august V.Sibrik
1.Õppenõukogu esimehe ja aseesimehe valimine. 2.Õppenõukogu sekretäri valimine. oktoober 2018 V.Sibrik
1.Kooli arengukava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta. jaanuar 2019 V.Sibrik
1.õpilaste järgmisse klassi üleviimine, 2. täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine;  3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ?Väga hea õppimise eest?. juuni 2019 V.Sibrik
1. Põhikooli lõpetamise otsustamine 2. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine 3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ?Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines? ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel juuni 2019 V.Sibrik
Koostöö kohaliku lasteaiaga:
1.klassi tulevate laste vanemate koosolek Mardipäev lasteaias ?Tõruke? september, aprill V.Sibrik, S.Pahk
Eelkool jaanuar- aprill V.Sibrik
Ümarlaud lasteaia õpetajatega ja juhtkonnaga aprill 2019 V.Sibrik
Koostöö lastevanematega:
Lastevanemate klassikoosolekud august 2018,2019 Klassijuhatajad
Lastevanemate üldkoosolek november 2018 V.Sibrik
Pereürituste korraldamine november, detsember, mai K.Saks
Arenguvestluste läbiviimine oktoober 2018- märts 2019 Klassijuhatajad
Info edastamine
Iganädalaselt  toimub oluliste teadete edastamine ja kiireloomuliste probleemide arutelu. Pidev V.Sibrik, E.Prave, K.Saks
Info edastamine info stendil, e-maili,  Stuudiumi teel ning kodulehekülje kaudu. Pidev K.Raidma, K.Saks, klassijuhatajad
Koostöö õpilasesindusega
Õpilasesinduse koosolekud läbiviimine kord kuus   K.Saks
Koostöö ettevõtjate- ja MTÜ-dega, teiste organisatsioonidega
Valla kultuuri-, noorte- ja haridusasutustega koostööplaanide kooskõlastamine september 2018 K.Saks
Koostöö Jõhvi Keskraamatukoguga   K.Saks
Eesti muusikaõpetajate sügispäevad Ida-Virumaal: külaliste vastuvõtt, kooli tutvustus, väikekandle õpituba. 11.-12.oktoober 2018 A.Kaljusaar
Projektitöö    
Koolidevaheline projekt: Avastusõppe- ja lõimingukeskuse loomine (1.-9. klass). Jõhvi Vene Põhikool ja Sillamäe Vanalinna Kool september 2018? mai 2019 E.Prave
Minu riik september 2018 K.Saks
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Eelarveliste vahendite kasutamise jälgimine ja hindamine Pidev V.Sibrik
Eelarve projekti koostamine oktoober 2018 M.Saatman
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Õppekava arendamine
Kooli õppekava täiendamine: karjääriõppe klassiti. käitumise hindamine kujundava hindamise  abil. oktoober 2018-mai 2019 E.Prave
TORE liikumise osalemine koolituspäevadel/seminaridel. august-detsember M.Versh-Glu?kova, K.Saks
Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses:
1. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega september 2018- november 2019 E.Prave
2.klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega september 2018- november 2019 E.Prave
4. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega september 2018- oktoober 2019 E.Prave
5. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega september 2018- märts 2019 E.Prave
6. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega september 2018- jaanuar 2019 E.Prave
7. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega september 2018-detsember 2019 E.Prave
8. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega september 2018- veebruar 2019 E.Prave
9. klassi tundide vaatlus ja arutelu õpetajatega september 2018- aprill 2019 E.Prave
HEV õpilaste arengu toetamine    
Hariduslike erivajadustega õpilaste õpiabi kohene korraldamine september 2018 E.Prave, T.Juursalu
HEV süsteemi täiustamine ja selle tutvustamine huvirühmadele lapsevanemad, õpetajad) august 2018 T.Juursalu
Lastevanemate kirjaliku nõusoleku koostamine/muutmine/ajakohastamine eripedagoogilise, psühholoogilise, logopeedilise ja sotsiaalpedagoogilise töö jaoks august-september T.Juursalu
Ümärlaud: HEV õpilastega tehtava töö seire oktoober, november, detsember 2018 T.Juursalu
Toe rakendamise mõju HEV-õpilastele jaanuar 2019 T.Juursalu
Õpiabisüsteemi kontroll ja analüüs märts 2019 T.Juursalu
Loovtööde kaitsmine    
Loovtööde kaitsmine (9.klassi õpilased) 30.oktoober 2018 Loovtööde juhendajad
Loovtööde kaitsmine (8.klassi õpilased) 16.aprill 2019 Loovtööde juhendajad
Tasemetööd    
Loodusõpetus (7.klass) 25.septembr 2018 E.Prave
Loodusõpetus (4.klass) 2.oktoober 2018 E.Prave
Eesti keel (3.klass) 8.mai 2019 E.Prave
Matemaatika (3.klass) 15.mai 2019 E.Prave
Eesti keel (6.klass) 14.mai 2019 E.Prave
Matemaatika (6.klass) 21.mai 2019 E.Prave
Olümpiaadide koolivoorud    
Matemaatika olümpiaad 16.jaanuar A.Salmistu H.Koppel
Inglise keele olümpiaad 23.jaanuar J.Soitu
Eesti keele olümpiaad märts K.Kert S.Pahk K.Stroo
Vene keele olümpiaad 9.aprill   M. Podlja?t?uk
Põhikooli lõpueksamid    
Eesti keel 3.juuni 2019 E.Prave
Matemaatika 10.juuni 2019 E.Prave
Valikeksam 13.juuni 2019 E.Prave
Liiklusalased  tegevused, turvaline kool    
Liiklemine jalgratastel (4.klass) september 2018-  juuni 2019 K.Juuse
Turvaline liiklemine (1.-3 klass) september 2018 Klassiõpetajad
Turvaline kool (1.-9.klass) september 2018 Klassijuhatajad
Helkurite kontroll 6.november 2018 K.Juuse
KEAT programm (1.-6.klass). Loengud ja praktiline tegevus ?Kaitse ennast ja aita teist?   A.Salmistu
TORE liikumine september 2018- juuni 2019 M. Versh-Glu?kova
Kiusamisvaba kooli programmi edendamine (1.-4.klass) september 2018 ? juuni 2019 Klassiõpetajad, sotsiaalpedagoog
Kooli üritused    
Teadmiste päeva aktus 3.september 2018 K.Saks
Üleeuroopaline tervisenädal   T.Valdre
Reipalt pinki: väljasõidud Toilasse ja Pannjärvele 7.september 2018 Klassijuhatajad
Mihklipäev. Sügisandide   näitus (1.-4.klass) 24.-28.september Klassiõpetajad
Sügise sünnipäev. 24.september 2018 S.Pahk
Teadlaste öö. Aarete jaht (1. -4.klass) 27.september 2018 K.Juuse
Teadlaste öö. Psühhobuss. (1.-9.klass) 28.september 2018 K.Saks
Euroopa keelte päev (1.-9.klass) 26.september 2018 J.Soitu
Rahvusvaheline Muusika Päev (1.-9.klass) 1.oktoober 2018 A.Kaljusaar
Õpetajate päeva tähistamine 5.oktoober 2018 K.Saks
Sügis Tagavälja talus ja leivapäev  (1.-4.kl) 11.oktoober 2018 G.Habakukk
Õppekäik loodusõpetuse õppekava raames: Tartu Observatoorium: Maailmaruum (4.klass) 19.oktoober 2018 T.Peenema
Ühiskülastus: muusikal "Karlsson katuselt" (RAT Estonia) 17.oktoober 2018 A.Kaljusaar
Koolidevaheline projekt: Avastusõppe- ja lõimingukeskuse loomine (1.-9. klass) oktoober 2018- mai 2019  
Perepäev koos käsitöö laadaga 15.november 2018 K.Saks, V.Aidma, S.Ammas
Kadripäev (tantsukarneval) (1.-9. klass) 29.november 2018 K.Saks
Mardipäev Iisaku muuseumis (1.ja 3.klass) 12.november 2018 M.Kiiver
Kodanikupäev (7.-9.klass) 26.november 2018 K.Veinbergs
Noortekonverents: Lahe koolipäev (Alexela Kontserdimajas) 21.november 2018 K.Saks
Advendiaja avamine (1.-9.klass) 30.november 2018 A.Kaljusaar
II advendi tähistamne (1.-4. klass) 10.detsember 2018 K.Juuse
III advendi külastamine (1.-4.klass) 17.detsember 2018 M.Kiiver
Jõulumaa külastus (1.-4.klass)   T.Peenema
Jõululaat/jõulukohvik  (1.-9.klass) 12.-13.detsember 2018 K.Saks
Jõulupidu 1.- 4.klass 19.detsember 2018 K.Saks
Jõulupidu 5.-9.klass 20.detsember 2018 K.Saks
Talve alguse tähistamine 1.-4. klass 21.detsember 2018 G.Habakukk
Matemaatika nädal (1.-9.klass) 14.-19.jaanuar 2019 A.Salmistu
Rahvusvaheline Aitäh-päev 11.jaanuar 2019 K.Saks
Inglise keele nädal 21.-25.jaanuar 2019 J.Soitu
Muusikanädal koolis: koolikontsert, kooli karaokepäev, muusikaviktoriin. (1.-9.klass) 4.-8.veebruar A.Kaljusaar
Euroopa 112 päev (1.-9.klass) 11.veebruar 2019 K.Saks
Ühiskülastus: Muusikaõpitoad ?Teeme muusikat!? Jõhvi Kontserdimaja 12.veebruar 2019 A.Kaljusaar
Sõbrapäeva tähistamine (1.-9.klass) 14.veebruar 2019 K.Saks
Vabariigi aastapäeva aktus 22.veebruar 2019 K.Saks
Kontsert  Pagari Seltsimajas 24.veebruar 2019 A.Kaljusaar
Vastlapäev 5.märts 2019 K.Reino
Üleilmne eesti keele päev 14.märts 2019 K.Kert
Emakeelepäev: kohtumine kirjanikuga  Kristiina Kass (1.-4.klass) 14.märts 2019 T.Peenema
Kevade alguse tähistamine 22.märts 2019 K.Juuse
Õppekäik Lasteraamatukeskusesse (Tallinn) (1.-4. klass) 28.märts 2019 S.Pahk
Naljapäev 1.aprill 2019 K.Saks
Rahvusvaheline lasteraamatupäev koos Jõhvi Lasteraamatukoguga 2.aprill 2019 K.Saks
Lihavõtted (1.-4.klassid) 18.aprill 2019 M.Kiiver
Vene keele nädal (6.-9. klass) 8.-12.aprill 2019 M. Podlja?t?uk
Euroopa päev 8.mai 2019 K.Pärt
  Perepäev. Näitus 9.mai 2019 K.Saks, V.Aidma, S.Ammas
IX klassi viimase koolikella päev 29.mai 2019 K.Saks
Lastekaitsepäev (1.-3.klass) 1.juuni 2019 klassiõpetajad
Õppekäik Pannjärve seiklusrada (1.-4.klass) 7.juuni 2019 T.Juursalu
Aarete jaht (1.-4.klass) 10.juuni 2019 G.Habakukk
Tänupäev (1.-9.klass) 11.juuni 2019 V.Sibrik
9.klassi lõpuaktus 18.juuni 2019 K.Saks