Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu:

1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;

 2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;

 3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;

 4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;

 5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;

 6) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;

 7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;

 8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;

 9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;

 10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;

 11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;

 12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;

 13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;

 14) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;

 15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;

 16) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;

 17) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Mäetaguse Põhikooli hoolekogu koosseis:

Lastevanemate esindajad:

Airi Nano          airieha@yahoo.com

Karine Võhmar     karine.vohmar@gmail.com

Hoolekogu aseesimees: Kairi Nõmmemees        kairi.nommemees@gmail.com

Liis Lehtsaar      liis.lehtsaar@gmail.com

Vallavalitsuse esindaja: Kairi Hõbemeri        kairi.hobemeri@alutagusevald.ee

Kooli toetava organisatsiooni esindaja: Janno Vool            janno.vool@gmail.com

Vilistlaste esindaja/ hoolekogu esimees     Kai Lepik        kai.lepik@mail.ee  

Kooli õppenõukogu esindaja: Anu Kaljusaar   anu.kaljusaar@alutaguse.edu.ee

Õpilasesinduse esindaja:     Andre Tihane     andre.tihane@alutaguse.edu.ee

Õpetaja ametikoha täitmise kord 2022

Hoolekogu protokoll 28.02.2024

Hoolekogu protokoll 29.08.2023

Hoolekogu protokoll 10.12.2022

Hoolekogu protokoll 12.10.2022

Hoolekogu protokoll 24.05.2022

Hoolekogu protokoll 02.11.2021

Hoolekogu protokoll 21.09.2021

Hoolekogu protokoll 10.12.2020

Hoolekogu protokoll 14.10.2020

Hoolekogu protokoll 30.09.2020

Hoolekogu protokoll 11.08.2020

Hoolekogu protokoll 12.05.2020

Hoolekogu protokoll 28.01.2020

Hoolekogu protokoll 30.08.2019

Hoolekogu protokoll 17.05.2019

Hoolekogu protokoll 13.03.2019

Hoolekogu protokoll 30.08.2018

Hoolekogu protokoll 23.05.2018

Hoolekogu protokoll 16.01.2018

Hoolekogu protokoll 21.09.2017

Õpetaja ametikoha täitmise kord 2016

Hoolekogu protokoll 19.04.2017

Hoolekogu protokoll 23.11.2016

Hoolekogu protokoll 29.08.2016

Hoolekogu protokoll 11.05.2016

Hoolekogu protokoll 10.12.2015

Hoolekogu protokoll 27.05.2015

Hoolekogu protokoll 11.05.2015

Hoolekogu protokoll 10.02.2015

Hoolekogu protokoll 11.11.2014

Hoolekogu protokoll 21.08.2014

Hoolekogu protokoll 13.05.2014

Hoolekogu protokoll 22.04.2014

Hoolekogu protokoll 26.03.2014

Hoolekogu protokoll 04.03.2014

Hoolekogu protokoll 07.01.2014

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu:

1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;

 2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;

 3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;

 4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;

 5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;

 6) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;

 7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;

 8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;

 9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;

 10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;

 11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;

 12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;

 13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;

 14) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;

 15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;

 16) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;

 17) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Mäetaguse Põhikooli hoolekogu koosseis:

Lastevanemate esindajad:

Airi Nano          airieha@yahoo.com

Karine Võhmar     karine.vohmar@gmail.com

Hoolekogu aseesimees: Kairi Nõmmemees        kairi.nommemees@gmail.com

Liis Lehtsaar      liis.lehtsaar@gmail.com

Vallavalitsuse esindaja: Kairi Hõbemeri        kairi.hobemeri@alutagusevald.ee

Kooli toetava organisatsiooni esindaja: Janno Vool            janno.vool@gmail.com

Vilistlaste esindaja/ hoolekogu esimees     Kai Lepik        kai.lepik@mail.ee  

Kooli õppenõukogu esindaja: Anu Kaljusaar   anu.kaljusaar@alutaguse.edu.ee

Õpilasesinduse esindaja:     Andre Tihane     andre.tihane@alutaguse.edu.ee

Õpetaja ametikoha täitmise kord 2022

Hoolekogu protokoll 28.02.2024

Hoolekogu protokoll 29.08.2023

Hoolekogu protokoll 10.12.2022

Hoolekogu protokoll 12.10.2022

Hoolekogu protokoll 24.05.2022

Hoolekogu protokoll 02.11.2021

Hoolekogu protokoll 21.09.2021

Hoolekogu protokoll 10.12.2020

Hoolekogu protokoll 14.10.2020

Hoolekogu protokoll 30.09.2020

Hoolekogu protokoll 11.08.2020

Hoolekogu protokoll 12.05.2020

Hoolekogu protokoll 28.01.2020

Hoolekogu protokoll 30.08.2019

Hoolekogu protokoll 17.05.2019

Hoolekogu protokoll 13.03.2019

Hoolekogu protokoll 30.08.2018

Hoolekogu protokoll 23.05.2018

Hoolekogu protokoll 16.01.2018

Hoolekogu protokoll 21.09.2017

Õpetaja ametikoha täitmise kord 2016

Hoolekogu protokoll 19.04.2017

Hoolekogu protokoll 23.11.2016

Hoolekogu protokoll 29.08.2016

Hoolekogu protokoll 11.05.2016

Hoolekogu protokoll 10.12.2015

Hoolekogu protokoll 27.05.2015

Hoolekogu protokoll 11.05.2015

Hoolekogu protokoll 10.02.2015

Hoolekogu protokoll 11.11.2014

Hoolekogu protokoll 21.08.2014

Hoolekogu protokoll 13.05.2014

Hoolekogu protokoll 22.04.2014

Hoolekogu protokoll 26.03.2014

Hoolekogu protokoll 04.03.2014

Hoolekogu protokoll 07.01.2014