RIIGI TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID

Eesti Vabariigi haridusseadus  

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 

Põhikooli riiklik õppekava

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava

Laste liikluskasvatuse kord

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaasta

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

2021/2022., 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad

Tervisekaitsenõuded koolidele

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord

   
   
KOOLISISESED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Kooli tegevust reguleerivad dokumendid

Mäetaguse Põhikooli koolitusluba

Mäetaguse Põhikooli põhimäärus

Mäetaguse Põhikooli arengukava 2020 - 2024

* Mäetaguse Põhikooli õppekava (01.09.2023)

* Lisa Mäetaguse Põhikooli õppekavale

Mäetaguse Põhikooli kodukord

* Distantsõppe korraldamise kord

Mäetaguse Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus

Mäetaguse Põhikooli raamatukogu kasutamise eeskiri

Mäetaguse Põhikooli õpilaste ekskursioonide, matkade, õppekäikude jms läbiviimise kord

* Mäetaguse Põhikooli COVID19 leviku tõkestamise plaan

Alutaguse valla haridusasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Alutaguse Vallavalitsuse infoturbepoliitika

Alutaguse valla hankekord

* Alutaguse VV korraldus (koolitoidu hinnad alates 01.01.2021)

* Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alused

* Käsitöömaja ruumide ja seadmete rendi hinnakiri

* Käsitöömaja töötubade hinnakiri

* Õpetaja ametikoha täitmise kord 2022

   

Õpilaste tegevust reguleerivad dokumendid

Arenguvestluste läbiviimise kord

Mäetaguse Põhikooli õpilaste tunnustamise tingimused ja kord

Õpilaspileti kasutamise kord

Hariduslike erivajadustega õpilaste tugigrupi töökorraldus

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldus ja tugisüsteemide rakendamise kord

   

Töötajate tegevust reguleerivad dokumendid

Mäetaguse Põhikooli korrapidamise kord

Mäetaguse Põhikooli ainesektsiooni töökorraldus

Mäetaguse Põhikooli töötajatega arenguvestluse läbiviimise kord

Mäetaguse Põhikooli personali arendamine ja täiendkoolituse kord

* Õpetaja eneseanalüüsi vorm

Mäetaguse Põhikooli töötajate tunnustamise kord

* Mäetaguse Põhikooli isikuandmete töötlemise kord

* Mäetaguse Põhikooli töökorralduse reeglid

* Mäetaguse Põhikooli mentorluse kord

   
Sisehindamine

Mäetaguse Põhikooli sisehindamise läbiviimise kord 2023

* Mäetaguse Põhikooli sisehindamise aruanne 2020 - 2024

* Mäetaguse Põhikooli 2022/23 õppeaasta töö kokkuvõte

* Mäetaguse Põhikooli 2021/22 õppeaasta töö kokkuvõte

* Mäetaguse Põhikooli õpilaste rahuloluküsitluse tulemused 2020

* Innove Koolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused 2020

2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused ja tagasiside

* Mäetaguse Põhikooli 2020/21 õppeaasta töö kokkuvõte