Lastekaitse

Lastekaitse hõlmab erinevaid toetusi ja teenuseid, mis toetavad laste õigusi ja heaolu.

Eestis korraldavad lastekaitset Vabariigi Valitsus, lastekaitse nõukogu, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ja kohaliku omavalitsuse üksused lastekaitseseaduse alusel.

Kohalik omavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ja loob vajalikud tingimused laste õiguste ja heaolu tagamiseks oma linnas või vallas.

 

  • Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.
  • Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.

 

Abivajavast ja hädaohus olevast lapsest teatamine

 

Tulenevalt lastekaitseseaduse § 27 ja § 31 on kõigil isikutel kohustus teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest.

 

Lasteabi telefon on ööpäevaringne tasuta teenus, et teatada abivajavast lapsest või küsida nõuannet lastega seotud teemadel.  Lasteabitelefoni poole pöördujal on võimalik jääda anonüümseks. Nõustamine toimub eesti, vene ja inglise keeles. Mobiiltelefonilt saab helistada ka siis, kui kõneaeg on otsas. 

 

Lasteabi kontaktid:

- telefon 116111

- e-post info [at] lasteabi.ee

- veebivestlus kodulehelt www.lasteabi.ee  ("Küsi abi" või "Alusta vestlust")

- lasteabi äpp, otsisõna "lasteabi"

 

Alutaguse valla lastekaitsetöötaja kontaktid:

 

+3723366913, +37251925475

 

Hädaohus olevast lapsest tuleb teatada telefonil 112 (Politsei- ja Piirivalveamet)

 

Teadmiseks lapsevanemale ja lapsele:

 

Lastekaitseseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/128112017019?leiaKehtiv

Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/126062018018?leiaKehtiv

Perekonnaseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/109052017029?leiaKehtiv

Perelepitus https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/perelepitus

Lastekaitse Liit https://www.lastekaitseliit.ee/et/

Laste ja Noorte Kriisiprogramm https://www.lastekriis.ee/