Meie koolist

Õppenõukogu


 1. Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
 2. Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.
 3. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

 

Õppenõukogu koosolek 18.juunil

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine

2. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel

 

5.juunil kell 14.00 toimub õppenõukogu.

Õppenõukogu päevakava:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

 2. Täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine.

 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“. 

 

 

Õppenõukogu koosolekute plaan 2023/24.õa

Õppenõukogu nr 1

1. ÕN sekretäri valmine.

 

3.09.2023

Õppenõukogu nr 2

1. õpilaste järgmisse klassi üleviimine,

2. täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine; 

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

 

 

 

7.06.2024

Õppenõukogu nr 3

    1. Õppenõukogu otsuste täitmisest.

   2. Põhikooli lõpetamise otsustamine.

   3. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

   4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

 

 

 

17.06.2024

Õppenõukogu nr 4

 1. Õppenõukogu otsuste täitmisest.
 2. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
 3. Üldtööplaani kinnitamine.
 4. Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine.
 5. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine.

 

 

 

     30.08.2024

 

 1. Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
 2. Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.
 3. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

 

Õppenõukogu koosolek 18.juunil

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine

2. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel

 

5.juunil kell 14.00 toimub õppenõukogu.

Õppenõukogu päevakava:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

 2. Täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine.

 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“. 

 

 

Õppenõukogu koosolekute plaan 2023/24.õa

 

Õppenõukogu nr 1

1. ÕN sekretäri valmine.

 

3.09.2023

Õppenõukogu nr 2

1. õpilaste järgmisse klassi üleviimine,

2. täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine; 

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

 

 

 

7.06.2024

Õppenõukogu nr 3

    1. Õppenõukogu otsuste täitmisest.

   2. Põhikooli lõpetamise otsustamine.

   3. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

   4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

 

 

 

17.06.2024

Õppenõukogu nr 4

 1. Õppenõukogu otsuste täitmisest.
 2. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
 3. Üldtööplaani kinnitamine.
 4. Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine.
 5. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine.

 

 

 

     30.08.2024