Õppetöö

Tugisüsteem ja õpiabi


ÕPIABI VORMID ON:

 • õpiabi ainetunnis – diferentseeritud õpetamine, jõukohane õppevara;
 • konsultatsioonid ja järeleaitamine;
 • individuaalne õppekava;
 • ainealane õpiabiplaan;
 • õpiabirühmad;
 • õpetamine väikeklassis;
 • ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe;
 • psühholoogiline nõustamine ja abi;
 • sotsiaalpedagoogiline nõustamine ja abi;
 • tugiisiku abi;
 • pikapäevarühmad;
 • huvitegevus.

TUGISPETSIALISTIDE TEGEVUSVALDKONNAD JA ÜLESANDED:

HEV- koordineerija - Marju Kiiver

Vastuvõtuaeg E - K 8.30 - 15.30

HEV-koordineerija toetab kogu kooli kollektiivi ja kaasab kõiki osapooli, korraldab võrgustikutööd.

HEV- koordineerija:

 • HEV õpilaste identifitseerimine;
 • kooli kollektiivi informeerimine nende õpilaste erivajadustest, käitumisest ja saavutustest;
 • õpilaste erivajaduste varajase märkamise ja sekkumisstrateegiate planeerimine;
 • õpilaste erivajaduste kirjeldamine ja dokumenteerimine, õpilaste edu ja saavutuste jälgimine;
 • kooli HEV õpilaste õppekorralduse tõhususe hindamine;
 • kolleegide nõustamine ja toetamine;
 • koostöö ja partnerluse arendamine õpilastega lastevanematega ja teiste spetsialistidega

(õpilaste ja lastevanemate kaasamine otsustustesse);

 • organiseerib ennetustegevust koostöös teiste tugigrupi liikmetega;
 • koostab ja registreerib IÕK või tugiteenuste/meetmete rakendamise otsused;
 • peab arvet HEV õpilastest ja teeb vastavalt tugigrupi otsusele esildise õpilaste  märkimiseks EHIS-sse;
 • teeb koostööd kooliväliste spetsialistidega.

Sotsiaalpedagoog - Marina Versh-Gluškova 

Vastuvõtuaeg E - R 8.30 - 16.30

 • osaleb HEV õpilaste väljaselgitamisel,
 • tegeleb nende peredega,
 • abistab õpilasi isiklike ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja jälgib koolikohustuse täitmist;
 • osutab abi HEV õpilaste klassikollektiiviga kohanemisel,
 • teeb ennetavat tööd koolikiusamise valdkonnas ja abistab konfliktsituatsioonide väljaselgitamisel ja lahendamisel;
 • teeb koostööd väljaspool kooli olevate ametnike ja institutsioonidega;
 • vajadusel osaleb sotsiaalpedagoog HEV õpilastega üritustel või istungitel väljaspool kooli.

Psühholoog Mari-Liis Are (tööleping peatatud)

Vastuvõtuaeg 

              hindab õpilase psühholoogilist arengut ja toimetulekut;

              kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad õpilase vajadustele ja hindamistulemustele;

              nõustab ja toetab lapsevanemaid, õpetajaid ja kooli töötajaid õpilase vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel;

              aitab ennetada õpilase vaimse tervise probleemide tekkimist;

              toetab ja nõustab õpilasi;

              toetab ja nõustab õpilast, lapsevanemat ja kooli personali kriisisituatsioonist väljatulemisel.

Logopeed - Galina Gololobova

Vastuvõtuaeg T -N 13.00 - 16.00

 • toetab õpilase arengut, aidates kaasa kõne ja nende valdkondade arengule, mis on vajalikud õppekava omandamiseks;
 • osaleb erivajaduste väljaselgitamisel, logopeedilise abi planeerimisel ning korraldamisel;
 • teeb koostööd kooli juhtkonna, õpetajate, lapsevanemate ja erialaspetsialistidega, et leida parimad võimalused lugemis-, kirjutamis- ja kõneraskustega õpilaste õpetamiseks;
 • vajadusel teeb ettepaneku individuaalse õppekava rakendamiseks (sealhulgas diferentseeritud hindamiseks keeltes);
 • õppeaasta esimese kolme nädala jooksul selgitab välja kõneravi vajavad õpilased
 •  

ÕPIABI VORMID ON:

 • õpiabi ainetunnis – diferentseeritud õpetamine, jõukohane õppevara;
 • konsultatsioonid ja järeleaitamine;
 • individuaalne õppekava;
 • ainealane õpiabiplaan;
 • õpiabirühmad;
 • õpetamine väikeklassis;
 • ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe;
 • psühholoogiline nõustamine ja abi;
 • sotsiaalpedagoogiline nõustamine ja abi;
 • tugiisiku abi;
 • pikapäevarühmad;
 • huvitegevus.

TUGISPETSIALISTIDE TEGEVUSVALDKONNAD JA ÜLESANDED:

HEV- koordineerija - Marju Kiiver

Vastuvõtuaeg E - K 8.30 - 15.30

HEV-koordineerija toetab kogu kooli kollektiivi ja kaasab kõiki osapooli, korraldab võrgustikutööd.

HEV- koordineerija:

 • HEV õpilaste identifitseerimine;
 • kooli kollektiivi informeerimine nende õpilaste erivajadustest, käitumisest ja saavutustest;
 • õpilaste erivajaduste varajase märkamise ja sekkumisstrateegiate planeerimine;
 • õpilaste erivajaduste kirjeldamine ja dokumenteerimine, õpilaste edu ja saavutuste jälgimine;
 • kooli HEV õpilaste õppekorralduse tõhususe hindamine;
 • kolleegide nõustamine ja toetamine;
 • koostöö ja partnerluse arendamine õpilastega lastevanematega ja teiste spetsialistidega

(õpilaste ja lastevanemate kaasamine otsustustesse);

 • organiseerib ennetustegevust koostöös teiste tugigrupi liikmetega;
 • koostab ja registreerib IÕK või tugiteenuste/meetmete rakendamise otsused;
 • peab arvet HEV õpilastest ja teeb vastavalt tugigrupi otsusele esildise õpilaste  märkimiseks EHIS-sse;
 • teeb koostööd kooliväliste spetsialistidega.

Sotsiaalpedagoog - Marina Versh-Gluškova 

Vastuvõtuaeg E - R 8.30 - 16.30

 • osaleb HEV õpilaste väljaselgitamisel,
 • tegeleb nende peredega,
 • abistab õpilasi isiklike ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja jälgib koolikohustuse täitmist;
 • osutab abi HEV õpilaste klassikollektiiviga kohanemisel,
 • teeb ennetavat tööd koolikiusamise valdkonnas ja abistab konfliktsituatsioonide väljaselgitamisel ja lahendamisel;
 • teeb koostööd väljaspool kooli olevate ametnike ja institutsioonidega;
 • vajadusel osaleb sotsiaalpedagoog HEV õpilastega üritustel või istungitel väljaspool kooli.

Psühholoog Mari-Liis Are (tööleping peatatud)

Vastuvõtuaeg 

              hindab õpilase psühholoogilist arengut ja toimetulekut;

              kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad õpilase vajadustele ja hindamistulemustele;

              nõustab ja toetab lapsevanemaid, õpetajaid ja kooli töötajaid õpilase vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel;

              aitab ennetada õpilase vaimse tervise probleemide tekkimist;

              toetab ja nõustab õpilasi;

              toetab ja nõustab õpilast, lapsevanemat ja kooli personali kriisisituatsioonist väljatulemisel.

Logopeed - Galina Gololobova

Vastuvõtuaeg T -N 13.00 - 16.00

 • toetab õpilase arengut, aidates kaasa kõne ja nende valdkondade arengule, mis on vajalikud õppekava omandamiseks;
 • osaleb erivajaduste väljaselgitamisel, logopeedilise abi planeerimisel ning korraldamisel;
 • teeb koostööd kooli juhtkonna, õpetajate, lapsevanemate ja erialaspetsialistidega, et leida parimad võimalused lugemis-, kirjutamis- ja kõneraskustega õpilaste õpetamiseks;
 • vajadusel teeb ettepaneku individuaalse õppekava rakendamiseks (sealhulgas diferentseeritud hindamiseks keeltes);
 • õppeaasta esimese kolme nädala jooksul selgitab välja kõneravi vajavad õpilased
 •