Õppenõukogu koosolekud 2017/2018.õa


 

Aeg

Õppenõukogu koosolekud

Oktoober 2017

Õppenõukogu nr 1:

1. Õppenõukogu liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri valimine

25.aprill 2018

Õppenõukogu nr 2

1. Sisehindamise tulemuste arutlemine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks.

 

23.mai 2018

Õppenõukogu nr 3:

1. Kooli põhimääruse  arutlemine ja arvamuse

avaldamine selle muudatuste kohta.

2. Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta

7. juuni 2018

Õppenõukogu nr 4:

1.Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

2. Täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine.

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

19. juuni 2018

Õppenõukogu nr 5:

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine

2. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.

3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

4. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega).

30. august 2018

Õppenõukogu nr 6:

 1. Täiendava  õppetöö  tulemused. Õpilase üleviimine järgmisse klassi.

2.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutlemine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

3.Üldtööplaani kinnitamine.

4. Kooli õppekava muudatuste  läbi arutlemine  ja arvamuse andmine.

5. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine.

 

Aeg

Õppenõukogu koosolekud

Oktoober 2017

Õppenõukogu nr 1:

1. Õppenõukogu liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri valimine

25.aprill 2018

Õppenõukogu nr 2

1. Sisehindamise tulemuste arutlemine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks.

 

23.mai 2018

Õppenõukogu nr 3:

1. Kooli põhimääruse  arutlemine ja arvamuse

avaldamine selle muudatuste kohta.

2. Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta

7. juuni 2018

Õppenõukogu nr 4:

1.Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

2. Täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine.

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

19. juuni 2018

Õppenõukogu nr 5:

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine

2. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.

3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

4. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega).

30. august 2018

Õppenõukogu nr 6:

 1. Täiendava  õppetöö  tulemused. Õpilase üleviimine järgmisse klassi.

2.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutlemine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

3.Üldtööplaani kinnitamine.

4. Kooli õppekava muudatuste  läbi arutlemine  ja arvamuse andmine.

5. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine.