2016/2017.õa prioriteedid

 

I.                    Eestvedamine ja juhtimine

Kindlustada kooli jätkusuutliku arengu ning ideede ja otsuste ellu rakendamise teostamine.

 •  kooli visiooni, missiooni ja põhiväärtuste arendamine;
 • juhtimisstruktuuri muutmine, et võimaldada paremat töötajate kaasamist ja koostööd õppetöö paindlikumaks korraldamiseks;
 • arengukava tegevuskava korrigeerimine;
 • sisehindamise läbiviimine;
 • kooli dokumentatsiooni ajakohastamine.

II.                  Personalijuhtimine

Personalile  on loodud nende professionaalset arengut toetav ning väärtustav töö- ja arengukeskkond.

 •  õpetajate arengu toetamiseks erinevate koolituste korraldamine;
 • tunnustussüsteemi väljatöötamine ja rakendamine;
 •  personali kaasamine kooli arendustöösse;
 • ametijuhendite kaasajastamine;
 •  personali enesehindamise süsteemi ajakohastamine;
 •  arenguvestluste läbiviimise korra väljatöötamine ja rakendamine

III.                RESSURSSIDE JUHTIMINE

 • e-õpilaspileti süsteemi rakendamine;
 •  kooli kodulehe mahu suurendamine ja erinevate valdkondade täiustamine;
 •   lisaressursside leidmine KIK´i, Comeniuse projektide kaudu;
 •   füüsilise õpikeskkonna vastavusse viimine õppekava nõuetega;
 •   Infotehnoloogiliste õppevahendite vajaduste kaardistamine ja kasutamise analüüsimine.

IV.    Koostöö huvigruppidega

       Koostöö huvigruppidega mitmekesistab ja toetab õppe- ja kasvatustegevust.

 •   kooli juubeliaasta ürituste kavandamine ja läbiviimine;
 •  kooliüritusi – ja tegemisi pidev kajastamine kodulehel, sotsiaalmeedias, ajakirjanduses;
 •  koostöö erinevate asutustega karjääriõppe korraldamiseks;
 •  lasteaia ja kooli ühtsete ootuste kaardistamine ja koostöö kava loomine;
 •   lapsevanemate kooli käivitamine (koolitused, ühistegevused);
 •  vilistlaskogu loomine ja kaasamine kooliellu.

V.   Õppe- ja kasvatusprotsess

 •  iga õpilase individuaalse arengu toetamine;
 •   õppekava pidev arendamine: õppimist toetava hindamissüsteemi täiustamine;
 • õppe- ja kasvatustööd puudutavate andmete süsteemne kogumine ja regulaarne analüüs;
 • koostööprojektides osalemine,
 •  kiusamisvastase programmi käivitamine;
 • rahvusvahelistes projektides osalemiseks võimaluste leidmine, projektiideede arendamine, projektide kirjutamine.